BVAN

Ken­nis delen

Selec­teer cate­go­rie

Regel­ge­ving, Vei­lig­heid

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een […]
Lees meer
Regel­ge­ving

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn?

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn? Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een […]
Lees meer
Vei­lig­heid

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid Jij gaat je groot­ste droom rea­li­se­ren. Je bouwt een nieuw kan­toor­pand, plaatst een gro­te­re loods of breid jouw win­kel uit. Bij het bou­wen […]
Lees meer
Vei­lig­heid

Brandoverslagrisico’s

Brandoverslagrisico’s Wat is een brand­over­slag, wel­ke fac­to­ren spe­len een rol bij het bere­ke­nen, hoe wordt de kans op brand­over­slag bere­kend en wie is ver­ant­woor­de­lijk voor de brand­vei­lig­heid […]
Lees meer
Nieuws­be­rich­ten

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht Heb jij net als 76% van Neder­land al een rook­mel­der op alle ver­die­pin­gen en in de vlucht­rou­te van in jouw woning […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Brand­over­slag via de gevel, zo voor­komt u dat!

Brand­over­slag via de gevel, zo voor­komt u dat! Brand­over­slag via de gevel is een veel voor­ko­mend risi­co bij onder ande­re appar­te­men­ten­com­plexen. Het is dan ook belang­rijk om brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len […]
Lees meer
Nieuws­be­rich­ten

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring Jouw bedrijf blijft zich door ont­wik­ke­len. Je bouwt bij­voor­beeld een nieu­we loods, voegt nieu­we pro­duc­ten toe aan jouw assor­ti­ment of een pand […]
Lees meer
Nieuws­be­rich­ten

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties Het kan las­tig zijn om de brand­vei­lig­heid van bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties te laten vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving. Aller­eerst […]
Lees meer
Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een PvE in? Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in?Wanneer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Wat is de NEN 6068?

Wat is de NEN 6068? In Neder­land zijn er dui­zen­den NEN-nor­men voor diver­se werk­ge­bie­den, maar de NEN 6068 is één van de meest voor­ko­men­de NEN-nor­men in de brand­vei­lig­heid van […]
Lees meer
Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken

Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid en hoe je ze oplost! Tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Wat houdt WBDBO in?

Wat houdt WBDBO in? Defi­ni­tie WBDBO­De WBDBO, Weer­stand tegen Brand­Door­slag en Brand­Over­slag, […]
Lees meer
Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning

5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning 5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning! Recent heb­ben wij een ont­rui­mings­oe­fe­ning mogen ver­zor­gen in Amster­dam. We heb­ben […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Wan­neer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht?

Wan­neer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht? Een brand­over­slag­be­re­ke­ning is één van de meest voor­ko­men­de docu­men­ten als het aan­komt op brand­vei­lig­heid. Het geeft u en uw […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Brand­over­slag­be­re­ke­ning essen­ti­eel voor appar­te­men­ten­com­plexen

Brand­over­slag­be­re­ke­ning essen­ti­eel voor appar­te­men­ten­com­plexen In appar­te­men­ten­com­plexen zijn wonin­gen naast en/of boven elkaar geplaatst, zijn er vaak gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes […]
Lees meer
Nieuws­be­rich­ten, Regel­ge­ving, Vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen Brand­vei­lig­heid bin­nen zorg­in­stan­ties is van groot belang. Pati­ën­ten zijn name­lijk in veel geval­len kwets­baar en kun­nen in het geval van een […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Wat is brand­over­slag?

Wat is brand­over­slag? Wan­neer brand via de bui­ten­lucht over kan slaan van het ene gebouw naar het ande­re gebouw is er spra­ke van een risi­co op brand­over­slag. Maar waar­door slaat […]
Lees meer
Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen, Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit, Regel­ge­ving, Vei­lig­heid

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te Wilt u weten hoe­veel per­so­nen er vei­lig aan­we­zig kun­nen zijn in een kan­toor­pand, res­tau­rant, […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie Brand­over­slag is een belang­rijk aspect om reke­ning mee te hou­den bij het ont­wer­pen van een indu­stri­eel gebouw. Het ver­sprei­den van een brand […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag Of het nu gaat om een appar­te­men­ten­com­plex of een kan­toor­pand, brand­vei­lig­heid is een […]
Lees meer
Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Brands­can — Hoe vei­lig is uw gebouw?

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie Wilt u graag weten hoe brand­vei­lig uw gebouw is? Met behulp van een brands­can bren­gen wij in kaart of uw gebouw vol­doet aan de eisen van uw […]
Lees meer
Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de De zomer is aan­ge­bro­ken en dat bete­kent dat veel bedrij­ven zich voor­be­rei­den op een peri­o­de van rust, vakan­ties […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Voor­kom brand­over­slag met deze bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len

Bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len om brand­over­slag te voor­ko­men! Brand­over­slag kan gro­te gevol­gen heb­ben en daar­om wilt u dit zoveel moge­lijk voor­ko­men. Brand­we­ren­de maat­re­ge­len inte­gre­ren is daar­om […]
Lees meer
Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Wat is de kans op brand­over­slag?

Wat is de kans op brand­over­slag? De kans op brand­over­slag is een term die veel gebruikt wordt om te beschrij­ven hoe waar­schijn­lijk het is dat een brand zich van het ene brand­com­par­ti­ment […]
Lees meer
Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting In tij­den van nood is er niets belang­rij­ker dan een snel­le en effec­tie­ve waar­schu­wing voor ieder­een in een gebouw. BVAN begrijpt dit belang als […]
Lees meer
Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties, Nieuws­be­rich­ten, Regel­ge­ving

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak “Dat rook­mel­ders uw leven kun­nen red­den, weet vrij­wel ieder­een”, ver­telt Peter Schuur­mans. Peter is al meer dan 30 jaar actief bij de brand­weer […]
Lees meer
Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties, Inspec­tie brand­vei­lig­heid, Regel­ge­ving

Is uw gebouw klaar voor 2024? Een kri­ti­sche blik op brand­vei­lig­heid is nood­za­ke­lijk.

Is uw gebouw klaar voor 2024? Een kri­ti­sche blik op brand­vei­lig­heid is nood­za­ke­lijk. De groei en ont­wik­ke­ling van uw orga­ni­sa­tie kan een direc­te impact heb­ben op de brand­vei­lig­heid […]
Lees meer
Nieuws­be­rich­ten, Regel­ge­ving, Vei­lig­heid

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig?

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig? Vuur­werk afste­ken is uiter­aard een tra­di­tie die gepaard gaat met de jaar­wis­se­ling, maar al dat vuur­werk moet thuis wor­den opge­sla­gen. Hoe […]
Lees meer

Bran­den­de vraag?

Wil jij de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau til­len? 

Neem dan con­tact met ons op.