BVAN

Wat is de NEN 6068?

In Neder­land zijn er dui­zen­den NEN-nor­men voor diver­se werk­ge­bie­den, maar de NEN 6068 is één van de meest voor­ko­men­de NEN-nor­men in de brand­vei­lig­heid van gebou­wen. Deze Neder­land­se norm richt zich spe­ci­fiek op de bepa­ling­s­me­tho­de voor de WBDBO. In dit arti­kel ver­tel­len we u meer over deze norm, voor wie deze norm belang­rijk is en wan­neer het ver­plicht is om aan deze norm te vol­doen.

Wat houdt de NEN 6068 in?

De NEN 6068 is een bepa­ling­s­me­tho­de om de WBDBO te bere­ke­nen en in kaart te bren­gen of en waar brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len getrof­fen moe­ten wor­den om brand­over­slag te voor­ko­men. In veel geval­len moe­ten ook brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen vol­doen aan deze norm. Daar­over ver­tel­len wij u meer in deze blog. De norm houdt reke­ning met ver­schil­len­de fac­to­ren, zoals de hoog­te van de brand­we­rend­heid van het brand­com­par­ti­ment. Boven­dien neemt deze bepa­ling­s­me­tho­de de hoog­te van brand­com­par­ti­men­ten zelf mee. Deze mogen bij­voor­beeld maxi­maal 8 meter hoog zijn.

Wan­neer werkt u con­form deze NEN norm

Afhan­ke­lijk van de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form deze NEN norm wet­te­lijk ver­plicht. De voor­waar­den hier­voor luid­den als volgt:

  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten klei­ner is dan 5 meter die­nen de gevel­ope­nin­gen, zoals een spa­ring, brand­we­rend uit­ge­voerd te wor­den.
  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten tus­sen de 5 meter en 15 meter is, moet het brand­over­sla­gri­si­co beoor­deeld wor­den aan de hand van de NEN 6068. Uit de brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 moet dan blij­ken of er aan­vul­len­de voor­zie­nin­gen ver­eist zijn.
  • Bij een afstand gro­ter dan 15 meter is een brand­over­slagon­der­zoek niet nood­za­ke­lijk. De afstand beperkt de kans op brand­over­slag name­lijk vol­doen­de.

Kort­om, ligt het naast­ge­le­gen brand­com­par­ti­ment op een afstand van 5 tot 15 meter? Dan is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form deze NEN-norm ver­plicht.

Wie gebrui­ken de NEN 6068?

Deze NEN norm wordt gebruikt door bij­voor­beeld archi­tec­ten, bouw­kun­di­gen en brand­vei­lig­heids­ad­vi­seurs om te onder­zoe­ken of er een kans op brand­over­slag is. Het nale­ven van de norm waar­borgt de vei­lig­heid van de gebrui­kers van een gebouw.

Brand los!

Wilt u meer weten over de NEN 6068? Neem gerust con­tact met ons op en brand los! Onze spe­ci­a­lis­ten staan voor u klaar.

Deel dit bericht op: