BVAN

Bere­ke­ning opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Zowel in de aan­vraag van de omge­vings­ver­gun­ning als bij het indie­nen van een gebruiks­mel­ding, moet wor­den aan­ge­ge­ven wat het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen is dat tege­lij­ker­tijd in jouw gebouw ver­blijft. Door mid­del van een bere­ke­ning opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Hoe onder­zoe­ken we of de opvang ‑en door­stroom­ca­pa­ci­teit goed is?

Bespre­ken opdracht

Wij hou­den van kor­te lijn­tjes en snel scha­ke­len. We vin­den het daar­om pret­tig om de opdracht eerst met jou als opdracht­ge­ver door te spre­ken, zodat we ver­ras­sin­gen en onno­di­ge kos­ten voor­ko­men.

Ana­ly­se vlucht­rou­tes

Ver­vol­gens maken we een ana­ly­se van alle vlucht­rou­tes, kij­ken we met wel­ke ontruimingsscenario’s het gebouw te maken heeft en waar opvang­zo­nes zich bevin­den. Op basis van deze infor­ma­tie geven we advies over waar ver­be­ter­pun­ten lig­gen. Dit doen we aan de hand van de gel­den­de wet- en regel­ge­ving.

Ana­ly­se extra vlucht­tijd

Boven­dien kun­nen we onder­zoe­ken of er moge­lijk­he­den zijn voor een lan­ge­re vlucht­tijd. Dit doen we aan de hand van het TNO Vul­tij­den­mo­del. Met behulp van dit model bren­gen we in kaart hoe lang vlucht­we­gen tij­dens brand beschik­baar blij­ven. Daar­naast krij­gen we hier­mee een beeld van waar we men­sen tij­de­lijk kun­nen opvan­gen in een gebouw. Het doel is om opstop­pin­gen te voor­ko­men en ervoor te zor­gen dat men­sen tege­lij­ker­tijd een gebouw uit kun­nen vluch­ten. 

Brand los!

Wil jij weten of men­sen vei­lig het gebouw kun­nen ver­la­ten of moet je voor een ver­gun­nings­aan­vraag aan­to­nen dat de vlucht­rou­tes ruim­te bie­den voor vol­doen­de per­so­nen? Neem dan con­tact met ons op en brand los!

Neem con­tact met ons op

Wil je graag meer weten over een bere­ke­ning opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit en wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen?

Neem con­tact met ons op en brand los! 

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wil jij meer weten over wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een bere­ke­ning en met een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Met behulp van deze goed inge­rich­te com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood, met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of jouw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een brand­over­slag­be­re­ke­ning en een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou bij goed inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. We voe­ren een vuur­last­be­re­ke­ning uit, stel­len gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges op en komen met een advies.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of het gebouw vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?