BVAN

Bere­ke­ning opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Bij het aan­vra­gen van een omge­vings­ver­gun­ning en het indie­nen van een gebruiks­mel­ding, moet wor­den aan­ge­ge­ven wat het maxi­maal aan­tal per­so­nen is dat tege­lij­ker­tijd aan­we­zig kan zijn in uw gebouw. Met behulp van een opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teits­be­re­ke­ning bren­gen wij in kaart wel­ke scenario’s er kun­nen zijn, of er vol­doen­de vlucht­we­gen zijn en hoe­veel per­so­nen er brand­vei­lig gebruik kun­nen maken van uw gebouw/ruimte.


Bere­ke­ning van de door­stroom- en opslag­ca­pa­ci­teit

Bij het uit­voe­ren van een bere­ke­ning van de opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit onder­zoe­ken we hoe­veel per­so­nen het gebouw vei­lig en snel kun­nen ver­la­ten. Hier­bij hou­den we reke­ning met ver­schil­len­de fac­to­ren, zoals de aan­we­zig­heid van brand­schei­din­gen, het aan­tal vlucht­rou­tes, de door­gangs­breed­tes, de draai­rich­ting van deu­ren en het type hang- en sluit­werk. Onze experts nemen alle aspec­ten van de opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit in over­we­ging om ervoor te zor­gen dat de vei­lig­heid van de gebrui­kers wordt gewaar­borgd, zelfs in situ­a­ties waar­in het gebouw vol­le­dig bezet is. Door het uit­voe­ren van simu­la­ties en gede­tail­leer­de ana­ly­ses kun­nen we poten­ti­ë­le risico’s iden­ti­fi­ce­ren en pas­sen­de maat­re­ge­len voor­stel­len om een soe­pe­le en snel­le eva­cu­a­tie te garan­de­ren in geval van nood.

Door­stroom- en opslag­ca­pa­ci­teit ver­plicht

Aller­eerst is een bere­ke­ning van de opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit ver­plicht bij het aan­vra­gen van een omge­vings­ver­gun­ning en het indie­nen van een gebruiks­mel­ding. Het is raad­zaam om de opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit te laten bere­ke­nen bij het ont­wer­pen of ver­bou­wen van een gebouw om onno­di­ge kos­ten te voor­ko­men. Daar­naast is het ook van belang om regel­ma­tig te con­tro­le­ren of het gebouw nog steeds vol­doet aan de ver­eis­ten, voor­al als er aan­pas­sin­gen zijn gedaan aan de inde­ling of func­tie van het gebouw.

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken opdracht

Wij hou­den van kor­te lijn­tjes en snel scha­ke­len. We vin­den het daar­om pret­tig om de opdracht eerst met u als opdracht­ge­ver door te spre­ken, zodat we ver­ras­sin­gen en onno­di­ge kos­ten voor­ko­men.

Ana­ly­se vlucht­rou­tes

Ver­vol­gens maken we een ana­ly­se van alle vlucht­rou­tes, kij­ken we met wel­ke ontruimingsscenario’s het gebouw te maken heeft en waar opvang­zo­nes zich bevin­den. Op basis van deze infor­ma­tie geven we advies over waar ver­be­ter­pun­ten lig­gen.

In kaart bren­gen sce­na­rio-onaf­han­ke­lij­ke ont­rui­ming

Bij sce­na­rio-onaf­han­ke­lij­ke ont­rui­ming wordt ervan uit­ge­gaan dat er ner­gens in het gebouw brand heerst, waar­door alle aan­we­zi­gen het gebouw via een voor­af aan­ge­we­zen vlucht­rou­te kun­nen ver­la­ten. Hier­bij bepa­len we de ont­rui­mings­tijd van het gebouw, waar­bij de vlucht­rou­tes niet wor­den beïn­vloed door de loca­tie van de brand.

Bere­ke­nen sce­na­rio-afhan­ke­lij­ke ont­rui­ming

Bij sce­na­rio-afhan­ke­lij­ke ont­rui­ming wordt ervan uit­ge­gaan dat er brand is ont­staan in één spe­ci­fiek (sub)brandcompartiment. De vlucht­rou­tes van­uit alle delen van het gebouw wor­den apart bepaald, afhan­ke­lijk van waar de brand is ont­staan. In dit geval wordt alleen onder­zocht bin­nen wel­ke tijd de indi­vi­du­e­le (sub)brandcompartimenten kun­nen wor­den ver­la­ten. Door deze scenario’s in kaart te bren­gen, pas­sen we het maxi­maal aan­tal per­so­nen aan op basis van rea­lis­ti­sche omstan­dig­he­den.

Ana­ly­se extra vlucht­tijd

Boven­dien kun­nen we onder­zoe­ken of er moge­lijk­he­den zijn voor een lan­ge­re vlucht­tijd. Dit doen we aan de hand van het TNO Vul­tij­den­mo­del. Met behulp van dit model bren­gen we in kaart hoe­lang vlucht­we­gen tij­dens brand beschik­baar blij­ven. Daar­naast krij­gen we hier­mee een beeld van waar we men­sen tij­de­lijk kun­nen opvan­gen in een gebouw. Het doel is om opstop­pin­gen te voor­ko­men en ervoor te zor­gen dat men­sen tege­lij­ker­tijd een gebouw uit kun­nen vluch­ten. 

Brand los!

Wilt u meer weten over de maxi­ma­le bezet­tings­graad van uw gebouw of ruim­te of heeft u een ande­re vraag? Neem gerust con­tact met ons op en brand los. Ons team van spe­ci­a­lis­ten denkt graag met u mee en komt met even­tu­e­le oplos­sin­gen.

Neem con­tact met ons op

Wilt u graag meer weten over een bere­ke­ning opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit en wat we voor u kun­nen bete­ke­nen?

Neem con­tact met ons op en brand los! 

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?