BVAN

Over ons

Over Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land

Wij zijn Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land, afge­kort BVAN. Wij zor­gen ervoor dat Neder­land elke dag brand­vei­li­ger wordt en dat doen we samen met u. We hel­pen met het vei­li­ger maken van diver­se werk­om­ge­vin­gen en woon­ge­bou­wen. We den­ken met u mee en komen met de juis­te oplos­sing voor uw vraag­stuk. Wij hou­den van kor­te lij­nen, snel scha­ke­len en komen snel tot de kern! Ons doel is dat u na onze samen­wer­king weet dat voor uw vraag­stuk de brand­vei­lig­heid gewaar­borgd is.

Onze kern­waar­den

Betrouw­baar en pro­fes­si­o­neel: Wij zijn uw part­ner op het gebied van brand­vei­lig­heid en u kunt op onze ken­nis en kun­de ver­trou­wen.

Toe­gan­ke­lijk: Even bel­len, mai­len of een bericht via Whats­app. We staan graag voor u klaar.

Oplos­sings­ge­richt: Een klant zei ooit “Het is pas onmo­ge­lijk als BVAN zegt dat het niet moge­lijk is.” Dit vin­den wij een prach­ti­ge quo­te, want wij vin­den het belang­rijk om met u als klant mee te den­ken en met pas­sen­de oplos­sing te komen.

Per­soon­lijk: U voelt hem mis­schien al aan­ko­men, maar wij hou­den van per­soon­lijk con­tact. We staan open voor vra­gen en als u ergens meer infor­ma­tie over wilt, zijn we graag uw ken­nis­part­ner.

Afspraak is afspraak: Bij ons is een afspraak ook echt een afspraak. We hou­den ons aan onze dead­lines, zijn op tijd en zor­gen ervoor dat u pre­cies weet waar je aan toe bent.

Het team

Maak ken­nis met ons team

Heeft u vra­gen voor ons? Neem gerust con­tact met ons op.

Mau­rits Ven­ho­ven

Advi­seur brand­meld- ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Spe­ci­a­lis­mes

Anouk van der Veen

Soci­a­le media en web­si­te beheer

Vin­cent Slot­hou­wer

Inspec­teur & assis­tent advi­seur

Rian­ne Wil­tjer

Assis­tent advi­seur brandveiligheid/ back­of­fi­ce mede­wer­ker

Mar­tijn Streut­ker

Inspec­teur brand­vei­lig­heid

Vaca­tu­re brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur

Wil jij samen met ons Neder­land brand­vei­li­ger maken? Bekijk dan snel deze vaca­tu­re.

Mau­rits Ven­ho­ven

Advi­seur brand­meld- ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Spe­ci­a­lis­mes

Anouk van der Veen

Soci­a­le media en web­si­te beheer

Vin­cent Slot­hou­wer

Inspec­teur & assis­tent advi­seur

Rian­ne Wil­tjer

Assis­tent advi­seur brandveiligheid/ back­of­fi­ce mede­wer­ker

Mar­tijn Streut­ker

Inspec­teur brand­vei­lig­heid

Vaca­tu­re brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur

Wil jij samen met ons Neder­land elke dag brand­vei­li­ger maken? Bekijk dan deze vaca­tu­re.

Onze dien­sten

We hel­pen u graag

Wilt u meer weten over wat we voor uw orga­ni­sa­tie kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een bere­ke­ning en met een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Met behulp van deze goed inge­rich­te com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood, met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of jouw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of jouw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een brand­over­slag­be­re­ke­ning en een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou bij goed inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. We voe­ren een vuur­last­be­re­ke­ning uit, stel­len gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges op en komen met een advies.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of het gebouw vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Brand los!

Heb je een vraag of wil je graag meer weten over Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?

Neem dan gerust con­tact met ons op en brand los!