BVAN

Vaca­tu­re sta­gi­air brand­vei­lig­heid

Wij zoe­ken dé stagiair(e) met lief­de voor (brand)veiligheid. Iemand die weet van door­pak­ken, houdt van afwis­se­len­de werk­zaam­he­den en het heer­lijk vindt om zich te ver­die­pen in een uit­da­gend vraag­stuk.

Wat ga je doen en wat zoe­ken we?

Leer­gie­rig, ambi­ti­eus en ana­ly­tisch, dat zijn drie woor­den die jou omschrij­ven. Je wilt je graag ont­wik­ke­len en gaat geen uit­da­ging uit de weg. Je stroopt de mou­wen op en onder­steunt je collega’s bij het beant­woor­den van vraag­stuk­ken met betrek­king tot brand­vei­lig­heid. Dit kan bij­voor­beeld zijn een brand­over­slag­be­re­ke­ning of het mee­lo­pen met een inspec­tie op loca­tie. Je volgt een MBO of HBO met als oplei­dings­rich­ting bouw­kun­de, vast­goed of faci­li­ty. Boven­dien loop je mee met brand­vei­lig­heids­in­spec­ties, durf je vra­gen te stel­len en daar­van te leren. Je hebt een ster­ke affi­ni­teit met (brand)veiligheid en schudt een flau­we grap zo uit jouw mouw.

Wat wij jou bie­den

Je komt terecht in een jong gemo­ti­veerd team dat open met elkaar com­mu­ni­ceert en houdt van flau­we kan­toor­hu­mor! We wil­len ervoor zor­gen dat jij het maxi­ma­le uit jouw sta­ge kunt halen en om deze reden vin­den we het belang­rijk om jou tij­dens jouw oplei­ding tot brand­vei­lig­heids­ex­pert de per­soon­lij­ke bege­lei­ding te geven die je nodig hebt. Boven­dien bie­den we een sta­ge­ver­goe­ding aan van €350,00 per maand*, reis­kos­ten­ver­goe­ding en vakan­tie­da­gen. Aan het ein­de van de werk­week drin­ken we graag nog even een drank­je om de werk­week af te slui­ten en het week­end goed te begin­nen.

Wil jij onder­deel wor­den van ons team en Neder­land elke dag brand­vei­li­ger maken? Stuur dan jouw CV met moti­va­tie­brief naar info@bvan.nl of bel naar 050–211 36 21. 

Zodra we jouw sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen, nemen we con­tact met je op.

*op basis van 40 uur