BVAN

Bege­lei­ding brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land aan het juis­te adres. Wij onder­zoe­ken of en wel­ke brand­meld­in­stal­la­tie ver­eist is en onder­steu­nen bij de cer­ti­fi­ce­ring.

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken van de opdracht

Wij hou­den van kor­te lij­nen en snel scha­ke­len. We vin­den het daar­om pret­tig om de opdracht eerst met jou als opdracht­ge­ver door te spre­ken, zodat we met jou mee kun­nen den­ken en met pas­sen­de oplos­sin­gen kun­nen komen.

Projectbegeleiding brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Pro­gram­ma van eisen voor brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie opstel­len

We star­ten met het onder­zoek of en wel­ke brand­meld­in­stal­la­tie ver­eist is. Hier­bij kij­ken we naar de func­tie van het gebouw en het aan­tal vier­kan­te meters. In veel geval­len is het ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Hier­in staat aan wel­ke brand­vei­lig­heids­ei­sen een gebouw moet vol­doen en hoe de brand­meld ‑en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie wordt geïn­stal­leerd. Vaak is dit een eis van een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij, gemeen­te of de brand­weer. Maar ook in het BBL kun­nen hier bepa­lin­gen over staan. Het docu­ment is de basis voor de cer­ti­fi­ce­ring en wordt uit­ein­de­lijk onder­te­kend door alle betrok­ken par­tij­en.

Bege­lei­ding van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie

Na het PvE start de instal­la­tie en de cer­ti­fi­ce­ring van de brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie. Indien gewenst kun­nen we je onder­steu­nen bij het vin­den van de juis­te par­tij en de cer­ti­fi­ce­ring. We zet­ten de opdracht voor je uit, con­tro­le­ren of er gewerkt wordt con­form de NEN 2535 en NEN 2575 nor­men en zor­gen ervoor dat jouw instal­la­tie vol­doet aan de hui­di­ge wet­te­lij­ke eisen. Ver­vol­gens con­tro­le­ren we of alles aan­we­zig is voor de cer­ti­fi­ce­ring. 

Ont­rui­mings­plan

Indien een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is, is het nood­za­ke­lijk om ook een ont­rui­mings­plan op te stel­len. Deze kun­nen wij voor je ver­zor­gen. We ver­wij­zen je hier­voor graag door naar onze pagi­na over ont­rui­mings­plan­nen.

Brand los!

Heb je vra­gen of wil je graag meer infor­ma­tie over een brand­meld- of ont­rui­mings­in­stal­la­tie? Neem con­tact met ons op en brand los.

Meer weten over het bege­lei­den van brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties?

Heeft u vra­gen of wilt u graag meer infor­ma­tie over een brand­meld- of ont­rui­mings­in­stal­la­tie? Neem con­tact met ons op en brand los.

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?