BVAN

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Bij BVAN begrij­pen wij het belang van brand­vei­lig­heid en het mini­ma­li­se­ren van risi­co’s. Wij hel­pen u bij het voor­ko­men van brand­over­slag en het vol­doen aan de NEN 6069 met behulp van een brand­over­slag­be­re­ke­ning. We den­ken hier­in met u mee en komen met oplos­sin­gen!

Wat is brand­over­slag?

Bij een brand­over­slag breidt een brand zich door warm­te­stra­ling uit via de bui­ten­lucht en slaat de brand over van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment. Dit kan bin­nen een gebouw plaats­vin­den, op één per­ceel of op een naast­ge­le­gen per­ceel. In elk gebouw zijn brandoverslagrisico’s aan­we­zig, maar met een brand­over­slag­be­re­ke­ning toont u aan dat het risi­co vol­doen­de laag is.

Wan­neer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht?

Een brand­over­slag­be­re­ke­ning is één van de meest beno­dig­de brand­vei­lig­heids­do­cu­men­ten en is nodig wan­neer er een risi­co bestaat op brand­over­slag tus­sen gebou­wen of brand­com­par­ti­men­ten. Afhan­ke­lijk van de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 wet­te­lijk ver­plicht. De voor­waar­den hier­voor lui­den als volgt:

  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten klei­ner is dan 5 meter die­nen de gevel­ope­nin­gen brand­we­rend uit­ge­voerd te wor­den.
  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten tus­sen de 5 meter en 15 meter is, moet het brand­over­sla­gri­si­co beoor­deeld wor­den aan de hand van de NEN 6068. Uit de brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 moet dan blij­ken of er aan­vul­len­de voor­zie­nin­gen ver­eist zijn.
  • Bij een afstand gro­ter dan 15 meter is een brand­over­slagon­der­zoek niet nood­za­ke­lijk. De afstand beperkt de kans op brand­over­slag name­lijk vol­doen­de.

 

Kort­om, ligt het naast­ge­le­gen brand­com­par­ti­ment op een afstand van 5 tot 15 meter? Dan is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form deze NEN-norm ver­plicht.

 

Hoe gaan we te werk?

Bij BVAN vin­den wij per­soon­lijk con­tact en dui­de­lij­ke afspra­ken belang­rijk. We begin­nen met een bespre­king van uw opdracht, waar­bij we uw wen­sen en eisen in kaart bren­gen.

Ver­vol­gens gaan onze spe­ci­a­lis­ten aan de slag met het maken van de brand­over­slag­be­re­ke­ning. We gebrui­ken gea­van­ceer­de soft­wa­re en de meest actu­e­le nor­men om de bere­ke­ning uit te voe­ren. Indien nodig geven we u advies op maat over de beno­dig­de brand­we­ren­de voor­zie­nin­gen. Op die manier zor­gen we ervoor dat de maat­re­ge­len effi­ci­ënt wor­den inge­zet en onno­di­ge kos­ten wor­den voor­ko­men.

Bege­lei­ding bij ver­gun­nings­aan­vraag

BVAN is uw betrouw­ba­re part­ner als het gaat om het waar­bor­gen van de brand­vei­lig­heid. Ons erva­ren team van experts staat voor u klaar om u te bege­lei­den bij de ver­gun­nings­aan­vraag en mel­ding brand­vei­lig gebruik. Wij zor­gen voor een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de gel­den­de nor­men en leve­ren een over­zich­te­lijk rap­port met onze advie­zen. Met onze hulp bent u ver­ze­kerd van een brand­vei­lig gebouw en mini­ma­li­seert u het risi­co op brand­over­slag.

Brand los!

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­ma­tie over brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen? Neem dan van­daag nog con­tact met ons op en brand los! We staan klaar om u te hel­pen bij al uw brand­vei­lig­heids­vraag­stuk­ken.

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?