BVAN

Maken van een brand­over­slag­be­re­ke­ning

Brand kan via de bui­ten­lucht over­slaan van het ene gebouw/brandcompartiment naar het ande­re gebouw/brandcompartiment. Indien er spra­ke is van brand­over­slag, kan dit voor zoda­nig veel scha­de zor­gen dat het gebouw niet meer bruik­baar is. Jij wilt dit voor­ko­men en ervoor zor­gen dat het risi­co van een over­slaan­de brand zo klein moge­lijk is. Daar hel­pen wij je graag bij met behulp van een brand­over­slag­be­re­ke­ning.  

Wat is een brand­over­slag­be­re­ke­ning?

Bij brand­over­slag breidt een brand zich door warm­te­stra­ling uit via de bui­ten­lucht. Met een brand­over­slag­be­re­ke­ning reke­nen we uit hoe groot dit risi­co is. Er is spra­ke van een brand­over­sla­gri­si­co als de warm­te­stra­ling hoger is dan 15 kW/m2. Boven­dien kij­ken we of er brand moge­lijk is tus­sen twee com­par­ti­men­ten bin­nen een gebouw of tus­sen het gebouw en de spie­gel­sym­me­tri­sche pro­jec­tie daar­van. Is dit het geval? Dan zijn brand­we­ren­de maat­re­ge­len ver­plicht. 

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken opdracht

Wij hou­den van kor­te lij­nen en snel scha­ke­len. We vin­den het daar­om pret­tig om de opdracht eerst met jou als opdracht­ge­ver door te spre­ken, zodat we met jou mee kun­nen den­ken en met pas­sen­de oplos­sin­gen kun­nen komen.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning maken

Ver­vol­gens maken we een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068. Bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land wer­ken we met de nieuw­ste soft­wa­re, zodat we altijd aan­slui­ten op de mees­te recen­te eisen. We bere­ke­nen of je brand­we­ren­de voor­zie­nin­gen moet tref­fen en als daar spra­ke van is, geven we aan de hand van het reken­mo­del advies op maat. Zo bepa­len wij wat voor jouw gebouw de meest effi­ci­ën­te maat­re­ge­len zijn. Mede dank­zij deze werk­wij­ze kun­nen we gericht kij­ken naar brand­we­ren­de maat­re­ge­len en voor­kom je onno­di­ge kos­ten.

Brand los!

Heb jij vra­gen of wil je graag meer infor­ma­tie? Neem dan con­tact met ons op en brand los!

 

 

Neem con­tact op

Wil je graag meer weten over een brand­over­slag­be­re­ke­ning en wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen?

Neem dan con­tact met ons op en brand los!

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wil jij meer weten over wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Met behulp van deze goed inge­rich­te com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood, met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of jouw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of jouw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of het gebouw vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou bij goed inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. We voe­ren een vuur­last­be­re­ke­ning uit, stel­len gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges op en komen met een advies.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?