BVAN

Alge­me­ne voor­waar­den

BVAN B.V. voe­ren de dien­sten en werk­zaam­he­den uit vol­gens De Nieu­we Rege­ling 2011 (DNR 2011), her­zie­ning juli 2013. De DNR zijn alge­me­ne bran­che­voor­waar­den voor ont­wer­pen, advi­se­ren en orga­ni­se­ren voor de gebouw­de omge­ving voor opdracht­ge­ver en ‑nemer. Het is de bes­te rege­ling voor het afslui­ten van over­een­kom­sten tus­sen advi­seurs (archi­tec­ten en inge­ni­eurs) en klan­ten. De DNR is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van de Bond van Neder­land­se Archi­tec­ten en NLin­ge­ni­eurs.

Klik op onder­staan­de link om De Nieu­we Rege­ling 2011 in PDF-for­maat te ope­nen in uw brow­ser.