BVAN

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij begrij­pen dat u als eige­naar van een bedrijfs­pand gevaar­lij­ke situ­a­ties wilt voor­ko­men en in geval van nood snel wilt kun­nen han­de­len. Daar­om is het van groot belang om een inspec­tie brand­vei­lig­heid uit te laten voe­ren. Als onaf­han­ke­lij­ke par­tij zijn wij gespe­ci­a­li­seerd in het toet­sen van gebou­wen op brand­vei­lig­heid en het geven van advies om de brand­vei­lig­heid naar een hoger niveau te til­len.

 

Wat houdt een inspec­tie brand­vei­lig­heid in?

Tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid kij­ken we naar ver­schil­len­de aspec­ten om ervoor te zor­gen dat uw gebouw vol­doet aan het BBL, de eisen die gesteld wor­den aan uw ver­gun­ning en de ove­ri­ge wet- en regel­ge­ving. Dit doen we aan de hand van een bureau­on­der­zoek en een inspec­tie op loca­tie.

We beoor­de­len onder ande­re de aan­we­zig­heid en func­ti­o­na­li­teit van brand­schei­din­gen, zoals brand­we­ren­de wan­den en deu­ren, om te zor­gen dat brand zich niet snel kan ver­sprei­den. Daar­naast con­tro­le­ren we de vlucht­we­gen en nood­uit­gan­gen om ervoor te zor­gen dat deze vrij zijn van obsta­kels en goed toe­gan­ke­lijk zijn in geval van nood. We con­tro­le­ren ook de aan­we­zig­heid en wer­king van brand­blus­mid­de­len, zoals brand­blus­sers en sprink­ler­sys­te­men, om ervoor te zor­gen dat deze ade­quaat func­ti­o­ne­ren. Daar­naast con­tro­le­ren we de brand­vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen in spe­ci­fie­ke ruim­tes, zoals keu­kens en tech­ni­sche ruim­tes, waar spe­ci­a­le maat­re­ge­len nodig kun­nen zijn.

Onze inspec­tie richt zich op het iden­ti­fi­ce­ren van even­tu­e­le gebre­ken en het geven van advies om de brand­vei­lig­heid van het gebouw te ver­be­te­ren. Zo kunt u met een gerust hart de vei­lig­heid van uw bedrijfs­pand waar­bor­gen.

Wan­neer een inspec­tie brand­vei­lig­heid?

Een inspec­tie brand­vei­lig­heid laat u uit­voe­ren in ver­schil­len­de situ­a­ties.

  1. Bij het betrek­ken van een nieuw bedrijfs­pand.
  2. Bij het aan­vra­gen of ver­len­gen van uw ver­gun­ning.
  3. Bij peri­o­diek onder­houd om de brand­vei­lig­heid up-to-date te hou­den.
  4. Bij nieu­we wet- en regel­ge­ving.
  5. Na een inci­dent of cala­mi­teit om zwak­ke pun­ten te iden­ti­fi­ce­ren en her­ha­ling te voor­ko­men.

Hoe gaan we te werk?

We nemen u graag mee door de stap­pen die we door­lo­pen om ervoor te zor­gen dat uw gebouw vol­doet aan de brand­vei­lig­heids­ei­sen, con­form de gel­den­de wet- en regel­ge­ving.

Bureau­on­der­zoek

Het begint alle­maal met een bureau­on­der­zoek. We beoor­de­len de plat­te­gron­den van uw gebouw om de aan­we­zi­ge brand­vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen, zoals brand­schei­din­gen en schach­ten, in kaart te bren­gen en het kader vast te stel­len. Dit vormt de basis voor de ver­de­re inspec­tie.

Inspec­tie op loca­tie

Ver­vol­gens komen we langs op loca­tie voor een visu­e­le brand­vei­lig­heids­in­spec­tie. Tij­dens dit bezoek kij­ken we naar alle aspec­ten die van belang zijn voor brand­vei­lig­heid. We con­tro­le­ren onder ande­re of alle brand­schei­din­gen en deu­ren in de brand­schei­din­gen vol­doen aan de gel­den­de nor­men. Zowel het bureau­on­der­zoek als de visu­e­le inspec­tie voe­ren we uit con­form de nor­men van NEN 6059.

Na de inspec­tie stel­len we een gede­tail­leerd rap­port op waar­in alle waar­ge­no­men gebre­ken uit zowel het bureau­on­der­zoek als de visu­e­le inspec­tie wor­den beschre­ven. Dit rap­port kun je gebrui­ken om bij­voor­beeld een aan­ne­mer in te scha­ke­len om de aan­ge­ge­ven zaken te her­stel­len en de brand­vei­lig­heid te ver­be­te­ren.

Ople­ver­con­tro­le

Indien gewenst kun­nen we na de werk­zaam­he­den ook een ople­ver­con­tro­le uit­voe­ren. Tij­dens deze con­tro­le con­tro­le­ren we of alle maat­re­ge­len zijn getrof­fen en het gebouw nu vol­doet aan de brand­vei­lig­heids­ei­sen.

Brand los!

Bij BVAN heb­ben we als doel om elke dag Neder­land brand­vei­li­ger te maken. We komen graag langs voor een brand­vei­lig­heids­in­spec­tie en geven onaf­han­ke­lijk advies. Wilt u weten of wij iets voor u kun­nen bete­ke­nen? Neem con­tact met ons op en brand los! Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger!

Neem con­tact met ons op

Wilt u meer weten over een inspec­tie brand­vei­lig­heid en wat we voor u kun­nen bete­ke­nen?

Neem con­tact met ons op en brand los! 

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?