BVAN

Is uw gebouw klaar voor 2024? Een kri­ti­sche blik op brand­vei­lig­heid is nood­za­ke­lijk.

De groei en ont­wik­ke­ling van uw orga­ni­sa­tie kan een direc­te impact heb­ben op de brand­vei­lig­heid van uw gebouw. Of het nu gaat om het toe­voe­gen van nieu­we machi­nes, het opslaan van ande­re stof­fen dan vorig jaar of gewoon de alge­he­le uit­brei­ding van uw bedrijf, het kan alle­maal invloed heb­ben. Met 2024 in zicht is het hoog tijd om te con­tro­le­ren of de brand­vei­lig­heid van uw gebouw up-to-date is en daar­om geven we u een han­di­ge check­list!

Con­tro­le van uw ver­gun­nin­gen

Begin met de basis en con­tro­leer uw ver­gun­nin­gen op gel­dig­heid.

  • Neem aller­eerst de Omge­vings­ver­gun­ning onder de loep. Deze ver­gun­ning dekt een breed sca­la aan acti­vi­tei­ten en aspec­ten van uw bedrijf, waar­on­der bouw­voor­schrif­ten en mili­eu­as­pec­ten.
  • Als uw orga­ni­sa­tie werkt met gevaar­lij­ke stof­fen, is een ver­gun­ning voor opslag van cru­ci­aal belang.
  • Daar­naast kan de gel­dig­heid van een Gebruiks­ver­gun­ning, spe­ci­fiek gericht op het gebruik van uw pand, niet over het hoofd wor­den gezien. Voor­al als het gaat om brand­vei­lig­heids­ei­sen.
  • Spe­ci­fie­ke ver­gun­nin­gen, zoals een eve­ne­men­ten­ver­gun­ning, spe­len een rol als u regel­ma­tig eve­ne­men­ten orga­ni­seert. Deze ver­gun­nin­gen bevat­ten vaak brand­vei­lig­heids­ei­sen om zowel deel­ne­mers als uw pand te bescher­men.

 

BVAN staat klaar om een gron­di­ge ana­ly­se uit te voe­ren om te waar­bor­gen dat uw ver­gun­nin­gen actu­eel zijn en vol­le­dig vol­doen aan de nieuw­ste voor­schrif­ten op het gebied van brand­vei­lig­heid.

Up-to-date cer­ti­fi­ca­ten

Cer­ti­fi­ca­ten fun­ge­ren als de diploma’s van uw gebouw. Ze geven aan dat spe­ci­fie­ke aspec­ten, zoals de brand­meld­in­stal­la­tie en de ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie, vol­doen aan de ver­eis­te nor­men en vei­lig­heids­stan­daar­den. Denk hier­bij ook aan cer­ti­fi­ca­ten voor de brand­blus­in­stal­la­ties, nood­ver­lich­ting, en ande­re brand­vei­lig­heids­ge­re­la­teer­de sys­te­men. Een up-to-date cer­ti­fi­caat beves­tigt niet alleen dat deze sys­te­men aan de nor­men vol­doen, maar ook dat ze ade­quaat kun­nen rea­ge­ren in nood­si­tu­a­ties.

Ont­rui­mings­plan­nen en ‑plat­te­gron­den

Een klei­ne ver­an­de­ring in uw gebouw kan gro­te gevol­gen heb­ben voor de ont­rui­mings­plan­nen en ‑plat­te­gron­den. Mis­schien zijn er nieu­we afde­lin­gen toe­ge­voegd, is de inde­ling van de ruim­te gewij­zigd of zijn er nieu­we nood­uit­gan­gen gecre­ëerd. Het bij­wer­ken van deze plan­nen is essen­ti­eel om ervoor te zor­gen dat ze nauw­keu­rig de actu­e­le orga­ni­sa­tie­struc­tuur weer­spie­ge­len.

Wij staan klaar voor uw bran­den­de vra­gen

Wij zijn de onaf­han­ke­lij­ke experts op het gebied van brand­vei­lig­heid en samen met u zor­gen we ervoor dat uw gebouw klaar is voor 2024. Van het uit­voe­ren van brands­cans tot aan het maken van ont­rui­mings­plat­te­gron­den, we heb­ben alle exper­ti­se in huis. Heeft u vra­gen of wilt u graag meer infor­ma­tie? Neem gerust con­tact met ons op.

 

Deel dit bericht op: