BVAN

Inrich­ten gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw. Ech­ter, in veel geval­len is het las­tig om te bepa­len hoe groot een com­par­ti­ment moet zijn en wel­ke maat­re­ge­len er getrof­fen moe­ten wor­den wan­neer het com­par­ti­ment gro­ter is dan vol­gens het Bouw­be­sluit 2012 is toe­ge­staan. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten.

Wat is een brand­com­par­ti­ment?

Een brand­com­par­ti­ment is een deel van een gebouw dat wordt omringd door vloe­ren en muren die bescher­men tegen (het uit­brei­den van) brand en rook. Brand­com­par­ti­men­ten wor­den door de regel­ge­ving beperkt in hun opper­vlak­te. Deze is per gebouw­ty­pe ver­schil­lend. Gro­te brand­com­par­ti­men­ten gaan over deze gren­zen heen en om deze brand­com­par­ti­men­ten toch te laten vol­doen aan wet- en regel­ge­ving, stel­len wij een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge op.

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken opdracht

Wij hou­den van kor­te lij­nen en snel scha­ke­len. We vin­den het daar­om pret­tig om de opdracht eerst met jou als opdracht­ge­ver door te spre­ken, zodat we met jou mee kun­nen den­ken en het com­par­ti­ment goed in kun­nen rich­ten.

Vuur­last­be­re­ke­ning

Is een brand­com­par­ti­ment gro­ter dan wat vol­gens het Bouw­be­sluit 2012 is toe­ge­staan? Dan voe­ren we een NEN 6060, ook wel een vuur­last­be­re­ke­ning genoemd, of NEN 6079 onder­zoek uit. Aan de hand van de gebruiks­func­tie, groot­te en inrich­ting van het bouw­werk wordt de werk­wij­ze bepaald.

Rap­por­ta­ge gelijk­waar­dig­heid

Aan de hand van de teke­nin­gen en aan­ge­le­ver­de gege­vens maken we een gelijks­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge voor het gebouw. We nemen daar­voor de vol­gen­de stap­pen.

Stap 1: NEN bepa­len

NEN 6060: De per­ma­nen­te en vari­a­be­le vuur­be­las­ting wordt bepaald. We maken hier­bij een over­zicht van de aan­we­zi­ge vari­a­be­le en maat­ge­ven­de vuur­be­las­ting oNEN 6079: Aan de hand van een risi­co­ana­ly­se wor­den ver­schil­len­de scenario’s in beeld gebracht. Risi­co­ge­richt vol­gen hier­uit de te nemen maat­re­ge­len.

Stap 2: Over­leg met de brand­weer‘

We over­leg­gen met de brand­weer. Het doel van dit gesprek is om geza­men­lijk een oplos­sings­rich­ting af te spre­ken. Dit wordt uit­ein­de­lijk in het rap­port uit­ge­werkt en voor­ge­legd aan de instan­tie die de ver­gun­ning moet ver­le­nen.

Stap 3: Gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge opstel­len

Tot slot stel­len we de gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge op. We ver­wer­ken hier­in alle pun­ten en kun­nen daar­mee aan­to­nen dat het gebouw vol­doet aan de func­ti­o­ne­le eisen die gel­den vol­gens het Bouw­be­sluit 2012.

Brand los!

Wil jij graag meer weten over het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten? Neem con­tact met ons op en brand los!

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wil jij meer weten over wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een bere­ke­ning en met een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood, met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of jouw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of jouw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een brand­over­slag­be­re­ke­ning en een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of het gebouw vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?