BVAN

Inrich­ten gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw. Ech­ter, in veel geval­len is het las­tig om te bepa­len hoe groot een com­par­ti­ment moet zijn en wel­ke maat­re­ge­len er getrof­fen moe­ten wor­den wan­neer het com­par­ti­ment gro­ter is dan vol­gens Besluit bouw­wer­ken Leef­om­ge­ving (BBL) is toe­ge­staan. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten.

Wat is een brand­com­par­ti­ment?

Een brand­com­par­ti­ment is een deel van een gebouw dat wordt omringd door vloe­ren en muren die bescher­men tegen (het uit­brei­den van) brand en rook. Brand­com­par­ti­men­ten wor­den door de regel­ge­ving beperkt in hun opper­vlak­te. Deze is per gebouw­ty­pe ver­schil­lend. Gro­te brand­com­par­ti­men­ten gaan over deze gren­zen heen en om deze brand­com­par­ti­men­ten toch te laten vol­doen aan wet- en regel­ge­ving, stel­len wij een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge op.

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken opdracht

Wij hou­den van kor­te lij­nen en snel scha­ke­len. We vin­den het daar­om pret­tig om de opdracht eerst met jou als opdracht­ge­ver door te spre­ken, zodat we met jou mee kun­nen den­ken en het com­par­ti­ment goed in kun­nen rich­ten.

Vuur­last­be­re­ke­ning

Is een brand­com­par­ti­ment gro­ter dan wat vol­gens het BBL toe­ge­staan? Dan voe­ren we een NEN 6060, ook wel een vuur­last­be­re­ke­ning genoemd, of NEN 6079 onder­zoek uit. Aan de hand van de gebruiks­func­tie, groot­te en inrich­ting van het bouw­werk wordt de werk­wij­ze bepaald.

Rap­por­ta­ge gelijk­waar­dig­heid

Aan de hand van de teke­nin­gen en aan­ge­le­ver­de gege­vens maken we een gelijks­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge voor het gebouw. We nemen daar­voor de vol­gen­de stap­pen.

Stap 1: NEN bepa­len

NEN 6060: De per­ma­nen­te en vari­a­be­le vuur­be­las­ting wordt bepaald. We maken hier­bij een over­zicht van de aan­we­zi­ge vari­a­be­le en maat­ge­ven­de vuur­be­las­ting oNEN 6079: Aan de hand van een risi­co­ana­ly­se wor­den ver­schil­len­de scenario’s in beeld gebracht. Risi­co­ge­richt vol­gen hier­uit de te nemen maat­re­ge­len.

Stap 2: Over­leg met de brand­weer‘

We over­leg­gen met de brand­weer. Het doel van dit gesprek is om geza­men­lijk een oplos­sings­rich­ting af te spre­ken. Dit wordt uit­ein­de­lijk in het rap­port uit­ge­werkt en voor­ge­legd aan de instan­tie die de ver­gun­ning moet ver­le­nen.

Stap 3: Gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge opstel­len

Tot slot stel­len we de gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge op. We ver­wer­ken hier­in alle pun­ten en kun­nen daar­mee aan­to­nen dat het gebouw vol­doet aan de func­ti­o­ne­le eisen die gel­den vol­gens het BBL.

Brand los!

Wil jij graag meer weten over het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten? Neem con­tact met ons op en brand los!

Recen­te berich­ten

No Con­tent Avai­la­ble

Neem con­tact met ons op

Heeft u vra­gen of wilt u graag meer infor­ma­tie?

Neem con­tact met ons op en brand los! 

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

No Con­tent Avai­la­ble
Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?