BVAN

Klant­te­vre­den­heid

Bin­nen BVAN stre­ven we iede­re dag naar het bes­te con­tact met onze klan­ten. Om dit te ver­be­te­ren zijn wij altijd opzoek naar feed­back, idee­ën, sug­ges­ties of klach­ten. Door mid­del van onder­staand con­tact­for­mu­lier krij­gen wij een beter inzicht hoe wij onze dien­sten kun­nen opti­ma­li­se­ren. Wan­neer u het con­tact­for­mu­lier invult, draagt ons team zorg voor het juist afhan­de­len van uw bericht. Hier­bij staat per­soon­lij­ke aan­dacht voor­op en pro­be­ren we altijd zo snel moge­lijk con­tact op te nemen met u.

Helpt u ook mee om BVAN nog beter te maken? Samen maken we Neder­land elke dag brand­vei­li­ger.

Bedankt voor uw bij­dra­ge!

Vult u het vol­gen­de zo nauw­keu­rig moge­lijk in voor een spoe­di­ge afhan­de­ling