BVAN

Maken ont­rui­mings­plan en ont­rui­mings­plat­te­grond

Bij een nood­ge­val is het belang­rijk dat jij en ande­re men­sen het gebouw zo snel moge­lijk kun­nen ver­la­ten. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers weten hoe je het gebouw vei­lig kunt ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Ont­rui­mings­plan laten maken

Een goed ont­rui­mings­plan geeft aan hoe er wordt ont­ruimd, hoe de com­mu­ni­ca­tie plaats­vindt, hoe de hulp­ver­le­nings­dien­sten wor­den opge­van­gen en wel­ke per­so­nen de lei­ding heb­ben in geval van een cala­mi­teit. Ook vind je ont­rui­mings­plat­te­gron­den en bereik­baar­heids­kaar­ten terug in dit plan. Op de bereik­baar­heids­kaar­ten staat aan­ge­ge­ven waar de brand­schei­din­gen en de hoofd­af­slui­ters voor elek­tra, water en gas zich bevin­den. De ont­rui­mings­plat­te­gron­den zijn bedoeld om gebrui­kers van een gebouw te infor­me­ren over de snel­ste vlucht­rou­te van­af de plek waar ze zich op dat moment bevin­den. Als een gebouw een brand­meld­in­stal­la­tie heeft, dan is een ont­rui­mings­plan ver­plicht. 

Ben jij eige­naar van een school, hore­ca­ge­le­gen­heid, ver­ga­der­lo­ca­tie of een ande­re open­ba­re voor­zie­ning en twij­fel je of jouw bedrijfs­pand aan de regels vol­doet? Wij hel­pen je graag en advi­se­ren je over de moge­lijk­he­den.

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken van de opdracht

Aller­eerst star­ten we met het door­ne­men van de opdracht en den­ken we samen met jou in oplos­sin­gen.

Opstel­len ont­rui­mings­plan

Ver­vol­gens stel­len we het ont­rui­mings­plan op con­form de NEN 8112. Daar­naast kij­ken we of ont­rui­mings­plat­te­gron­den en/of ont­rui­mings­te­ke­nin­gen nodig zijn. Mocht dat het geval zijn, dan maken we een afspraak om het gebouw in kaart te bren­gen.

Maken van een ont­rui­mings­plat­te­grond

We stel­len de plat­te­grond op met sym­bo­len con­form de NEN 1414 en ISO- 23601 nor­men. Alle sym­bo­len wor­den voor ieder­een dui­de­lijk beschre­ven en zo maken we ook gebruik van de NEN-EN-ISO 7010.

Kij­ken naar de bes­te loca­ties in het gebouw

We kij­ken naar de bes­te posi­ties in het gebouw om de plat­te­grond op te han­gen. Dus nabij lif­ten, kof­fie­zet­au­to­ma­ten, kopi­eer­ruim­tes, wacht­ruim­tes en ande­re zicht­ba­re loca­ties.

‘U bent nu hier’ aan­ge­ven

We zor­gen ervoor dat het dui­de­lijk is op de plat­te­grond waar men­sen zich bevin­den in het gebouw. Daar­naast zet­ten we in de nabij­heid van de plat­te­grond instruc­ties neer over hoe men het bes­te kan han­de­len bij een brand of onge­val.

Con­tro­le over ont­rui­mings­plan en ont­rui­mings­plan

Indien gewenst con­tro­le­ren we elk jaar of het ont­rui­mings­plan en de plat­te­gron­den nog pas­sen bij de hui­di­ge situ­a­tie. Indien nodig her­zien we het plan en de plat­te­grond. Alles om een goe­de kwa­li­teit te garan­de­ren.

Brand los!

Wil jij een ont­rui­mings­plan of ont­rui­mings­plat­te­grond laten maken die vol­doen aan de hui­di­ge regel­ge­ving? Neem dan con­tact met ons op en samen til­len we de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau.

Neem con­tact met ons op

Wil jij weten of brand­vei­lig­heid goed is gewaar­borgd in jouw ont­werp­schets? Neem con­tact met ons op en brand los!

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wil jij meer weten over wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een bere­ke­ning en met een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Met behulp van deze goed inge­rich­te com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of jouw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of jouw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een brand­over­slag­be­re­ke­ning en een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou bij goed inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. We voe­ren een vuur­last­be­re­ke­ning uit, stel­len gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges op en komen met een advies.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of het gebouw vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?