BVAN

Maken ont­rui­mings­plan en ont­rui­mings­plat­te­grond

U wilt dat de gebrui­kers van uw gebouw het pand snel en vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood. Daar­om zor­gen wij ervoor dat u beschikt over een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.


Inhoud ont­rui­mings­plan

Een ont­rui­mings­plan is essen­ti­eel om te weten hoe er in geval van een nood­si­tu­a­tie wordt ont­ruimd. Het plan bevat onder ande­re infor­ma­tie over de eva­cu­a­tie­pro­ce­du­re, com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, de opvang van hulp­ver­le­nings­dien­sten en de per­so­nen die de lei­ding heb­ben tij­dens een cala­mi­teit. Daar­naast bevat het ont­rui­mings­plan ook ont­rui­mings­plat­te­gron­den en bereik­baar­heids­kaar­ten. Op deze bereik­baar­heids­kaar­ten vindt u de loca­tie van brand­schei­din­gen en hoofd­af­slui­ters voor elek­tra, water en gas. De ont­rui­mings­plat­te­gron­den infor­me­ren de gebrui­kers van uw gebouw over de snel­ste vlucht­rou­te van­af hun hui­di­ge loca­tie.

Ont­rui­mings­plan ver­plicht

Er zijn ver­schil­len­de situ­a­ties waar­in het belang­rijk is om een ont­rui­mings­plan en bij­be­ho­ren­de ont­rui­mings­plat­te­grond te heb­ben. Ten eer­ste is het wet­te­lijk ver­plicht voor gebou­wen met een brand­meld­in­stal­la­tie. Maar ook als eige­naar van een bedrijfs­pand wilt u ervoor zor­gen dat u vol­doet aan de brand­vei­lig­heids­ei­sen en dat u de vei­lig­heid van de men­sen die het gebouw betre­den kunt waar­bor­gen. Daar­om is het ver­stan­dig om een ont­rui­mings­plan en ‑plat­te­grond te laten maken voor open­ba­re voor­zie­nin­gen zoals scho­len, hore­ca­ge­le­gen­he­den, ver­ga­der­lo­ca­ties, kan­to­ren en ande­re gebou­wen waar veel men­sen samen­ko­men. Op die manier kunt u in geval van nood snel en effi­ci­ënt han­de­len, de juis­te eva­cu­a­tie­rou­tes vol­gen en de gebrui­kers goed infor­me­ren over de pro­ce­du­res.

Hoe gaan we te werk?

Opdracht door­ne­men

Aller­eerst plan­nen we met u een over­leg in om de opdracht door te nemen en moge­lij­ke knel­pun­ten te bespre­ken. Ver­vol­gens stel­len we aan de hand van de beschik­ba­re plat­te­gron­den en de uit­kom­sten van ons bezoek het ont­rui­mings­plan op con­form de NEN 8112.

Ont­rui­mings­plat­te­gron­den en – teke­nin­gen opstel­len

Indien nodig maken we ont­rui­mings­plat­te­gron­den en/of ont­rui­mings­te­ke­nin­gen. Hier­voor plan­nen we een aan­vul­lend bezoek op loca­tie in om alle beno­dig­de infor­ma­tie te ver­za­me­len. Onze experts stel­len de ont­rui­mings­plat­te­gron­den op met behulp van sym­bo­len vol­gens de nor­men van NEN 1414 en ISO-23601. Alle sym­bo­len wor­den dui­de­lijk beschre­ven, en we vol­gen de NEN-EN-ISO 7010.

Loca­ties bepa­len

Als laat­ste bepa­len we de bes­te loca­ties in het gebouw om de plat­te­gron­den op te han­gen, zoals in de buurt van lif­ten, kof­fie­zet­au­to­ma­ten, kopi­eer­ruim­tes, wacht­ruim­tes en ande­re goed zicht­ba­re loca­ties.

Om de dui­de­lijk­heid te ver­gro­ten, geven we op de plat­te­gron­den aan waar men­sen zich bevin­den in het gebouw. We plaat­sen ook instruc­ties bij de plat­te­gron­den over hoe men het bes­te kan han­de­len bij een brand of onge­val.

Jaar­lijk­se con­tro­le ont­rui­mings­plan­nen en ont­rui­mings­plat­te­gron­den

Indien gewenst, voe­ren we jaar­lijks een con­tro­le uit om te con­tro­le­ren of het ont­rui­mings­plan en de plat­te­gron­den nog steeds pas­sen bij uw hui­di­ge situ­a­tie. Indien nodig, her­zien we het plan en de plat­te­grond om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Brand los!

Wilt u een ont­rui­mings­plan of ont­rui­mings­plat­te­grond laten maken of heeft u een ande­re vraag? Neem dan con­tact met ons op en brand los! Samen til­len we de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau.

Neem con­tact met ons op

Wilt u weten of de brand­vei­lig­heid goed is gewaar­borgd in uw ont­werp­schets? Neem con­tact met ons op en brand los!

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?