BVAN

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te

BVAN - Brandveiligheidsadvies Nederland

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te Wilt u weten hoe­veel per­so­nen er vei­lig aan­we­zig kun­nen zijn in een kan­toor­pand, res­tau­rant, café of groot the­a­ter? Met behulp van een door­stroom­ca­pa­ci­teits­be­re­ke­ning bren­gen wij in kaart hoe­veel per­so­nen er brand­vei­lig gebruik kun­nen maken van uw gebouw/ruimte. In deze ana­ly­se wor­den diver­se […]

5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning

5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning 5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning! Recent heb­ben wij een ont­rui­mings­oe­fe­ning mogen ver­zor­gen in Amster­dam. We heb­ben deze opdracht met veel ple­zier uit­ge­voerd en heb­ben onze bevin­din­gen­vast­ge­legd in een eva­lu­a­tie­ver­slag. In de prak­tijk zien we dat niet elke orga­ni­sa­tie hun ont­rui­mings­oe­fe­ning op deze manier aan­vliegt. Toch is het van […]