BVAN

5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning

5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning!

Recent heb­ben wij een ont­rui­mings­oe­fe­ning mogen ver­zor­gen in Amster­dam. We heb­ben deze opdracht met veel ple­zier uit­ge­voerd en heb­ben onze bevin­din­genvast­ge­legd in een eva­lu­a­tie­ver­slag. In de prak­tijk zien we dat niet elke orga­ni­sa­tie hun ont­rui­mings­oe­fe­ning op deze manier aan­vliegt. Toch is het van groot belang om dat wel te doen. De oefe­nin­gen spe­len name­lijk een gro­te rol in het voor­be­rei­den van jouw mede­wer­kers op een nood­si­tu­a­tie. Om deze reden geven wij jou 5 tips voor een suc­ces­vol­le ont­rui­mings­oe­fe­ning.

1. Stel een plan op voor de ont­rui­mings­oe­fe­ning

Nadat jouw mede­wer­kers hun BHV heb­ben behaald moet deze ook regel­ma­tig beoe­fend wor­den. Wij advi­se­ren om dit met regel­maat te doen op de loca­tie waar zij de BHV taak ver­vul­len. Stel daar­voor een plan van aan­pak op hoe jouw orga­ni­sa­tie dit aan­vliegt.

Is jouw onder­ne­ming een nieu­we BHV orga­ni­sa­tie? Begin dan met het op de hoog­te bren­gen van jouw BHV-ers van de gebouw­ken­mer­ken en wel­ke instal­la­ties die van belang zijn in het gebouw aan­we­zig zijn. Den hier­bij aan de afslui­ters, waar lopen de moge­lij­ke brand­schei­din­gen en hoe werk je samen met de brand­meld­cen­tra­le.

Plan ver­vol­gens een ont­rui­mings­oe­fe­ning in en breng ieder­een op de hoog­te. Het moet voor alle betrok­ke­nen dui­de­lijk en over­zich­te­lijk zijn wat er van hen ver­wacht wordt tij­dens de oefe­ning. Je kunt hier­bij den­ken aan een omschrij­ven van de ver­schil­len­de soor­ten nood­si­tu­a­ties, wel­ke rou­tes er geno­men moe­ten wor­den en wie er ver­ant­woor­de­lijk is voor het bege­lei­den van de eva­cu­a­tie.

2. Trai­ning en com­mu­ni­ca­tie

Het is van groot belang dat je jouw mede­wer­kers regel­ma­tig traint in het gebrui­ken van het ont­rui­mings­plan. Mede­wer­kers moe­ten bekend zijn met het plan en weten wat zij moe­ten doen in geval van brand. Orga­ni­seer daar­om met regel­maat trai­nings­ses­sies, bespreek de pro­ce­du­res en bena­druk het belang van de oefe­ning bij alle collega’s. Dit kun je doen door bij­voor­beeld voor­af een mail te stu­ren, een memo te plaat­sen of zelfs een pos­ter op te han­gen.

3. Maak het rea­lis­tisch

Pro­beer een ont­rui­mings­oe­fe­ning zo rea­lis­tisch moge­lijk te maken, zodat jouw mede­wer­kers weten wat er van hen ver­wacht wordt in een nood­si­tu­a­tie. Gebruik bij­voor­beeld rook­ma­chi­nes, lotus slacht­of­fers, blus­ap­pa­ra­ten en ande­re hulp­mid­de­len om de oefe­ning zo rea­lis­tisch moge­lijk te maken.

4. Eva­lu­e­ren na afloop

Het belang­rijk­ste na een ont­rui­mings­oe­fe­ning is de eva­lu­a­tie. Tij­dens deze eva­lu­a­tie kijk je samen met collega’s naar wat er goed is gegaan en waar ver­be­te­rin­gen nodig zijn. Vraag ook ande­re mede­wer­kers hoe zij de eva­cu­a­tie heb­ben erva­ren en of het voor hen dui­de­lijk was wat zij moesten doen. Noteer deze feed­back en gebruik deze om jouw ont­rui­mings­plan te ver­be­te­ren.

5. Up-to-date blij­ven

Als laat­ste is het belang­rijk om een ont­rui­mings­plan met regel­maat te eva­lu­e­ren. Het kan name­lijk zijn dat de inde­ling van jouw gebouw ver­an­derd, er een nieu­we func­tie is toe­ge­voegd of dat de brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie ver­ou­derd is. Con­tro­leer ook regel­ma­tig of de nood­uit­gan­gen nog goed toe­gan­ke­lijk zijn, of de nood­ver­lich­ting werkt en of er nieu­we risico’s zijn ont­staan. Ver­geet daar­naast niet met regel­maat te con­tro­le­ren of er nieu­we wet­ge­vin­gen zijn waar­aan jouw orga­ni­sa­tie moet vol­doen.

Kort samen­ge­vat bouw je stap voor stap jouw BHV orga­ni­sa­tie op en met alleen een BHV diplo­ma ben je er niet. Heb jij een vraag over een ont­rui­mings­oe­fe­ning of wil je graag meer weten over hoe wij jou hier­bij kun­nen hel­pen? Brand los! Ons team staat voor je klaar.

Deel dit bericht op: