BVAN

BHV-orga­ni­sa­tie

Het opzet­ten van een BHV-orga­ni­sa­tie kan een behoor­lij­ke uit­da­ging zijn. Elke orga­ni­sa­tie en elk gebouw is uniek en ver­dient daar­om des­kun­di­ge aan­dacht op maat. Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Wat houdt een BHV-orga­ni­sa­tie in?

Vol­gens de Arbo­wet­ge­ving is elke werk­ge­ver ver­plicht om een BHV-orga­ni­sa­tie en een BHV-beleid te heb­ben. Ook als uw bedrijf zich in een ver­za­mel­pand bevindt met meer­de­re bedrijfs­ma­ti­ge huur­ders. De Arbo­wet schrijft in arti­kel 19 het vol­gen­de voor: “Indien in een bedrijf of inrich­ting ver­schil­len­de werk­ge­vers arbeid doen ver­rich­ten, moe­ten ze onder­ling op doel­ma­ti­ge wij­ze samen­wer­ken, ten­ein­de nale­ving van het bij of krach­tens deze wet bepaal­de te ver­ze­ke­ren.”

Het ultie­me doel van een BHV-orga­ni­sa­tie is om snel en doel­tref­fend te han­de­len bij nood­ge­val­len. Dit bereikt u door te beschik­ken over de juis­te ken­nis, een dui­de­lijk plan, geschik­te hulp­mid­de­len en regel­ma­ti­ge oefe­nin­gen. Bij BVAN wer­ken we samen met u en uw mede­wer­kers om uw vol­le­di­ge BHV-orga­ni­sa­tie in kaart te bren­gen en de knel­pun­ten aan te pak­ken. Zelfs als uw orga­ni­sa­tie zich in een ver­za­mel­ge­bouw bevindt, den­ken we graag met u mee om dui­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tie tus­sen diver­se bedrij­ven te waar­bor­gen.

Hoe gaan we te werk?

Onze aan­pak begint met een gron­di­ge ana­ly­se van uw situ­a­tie. We plan­nen een gesprek om de hui­di­ge stand van zaken te bespre­ken en knel­pun­ten in kaart te bren­gen. Daar­na rich­ten we onze aan­dacht op de vol­gen­de essen­ti­ë­le aspec­ten:

Hulp­ver­le­ning: We onder­zoe­ken het aan­tal beschik­ba­re hulp­ver­le­ners bin­nen uw orga­ni­sa­tie en zor­gen ervoor dat dit vol­doen­de is. Ook gaan we in op situ­a­ties waar­in BHV’ers afwe­zig zijn, bij­voor­beeld van­we­ge ziek­te, en zor­gen we voor ade­qua­te oplos­sin­gen. We zor­gen er tevens voor dat BHV’ers niet alleen de beno­dig­de cur­sus­sen vol­gen, maar ook voor ieder­een bekend zijn bin­nen de orga­ni­sa­tie.

Com­mu­ni­ca­tie: Snel­le com­mu­ni­ca­tie is cru­ci­aal bij nood­ge­val­len. We beoor­de­len de bestaan­de com­mu­ni­ca­tie bin­nen uw orga­ni­sa­tie, inclu­sief de gebruik­te com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len en de effec­ti­vi­teit ervan. Zodra we dit hel­der heb­ben, wer­ken we samen met u, het hulp­ver­le­nings­team en de mede­wer­kers aan plan­nen en oefe­nin­gen.

Brand­vei­lig­heid: Brand is één van de meest gevrees­de inci­den­ten voor elke werk­ge­ver van­we­ge de diver­se risico’s die het met zich mee­brengt. We onder­zoe­ken ver­plich­te en aan­vul­len­de brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len, iden­ti­fi­ce­ren risi­co­ge­bie­den die extra onder­steu­ning kun­nen gebrui­ken en hel­pen bij het opzet­ten van effec­tief beleid voor brand­mel­din­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Ont­rui­ming: We eva­lu­e­ren het vol­le­di­ge ont­rui­mings­pro­ces en kun­nen indien nodig u bij­staan bij het opstel­len van ont­rui­mings­plat­te­gron­den. Hier­bij kij­ken we naar de stap­pen die nodig zijn om uw gebouw snel en vei­lig te eva­cu­e­ren. Boven­dien bie­den we peri­o­die­ke oefe­nin­gen aan voor bedrij­ven en ver­za­mel­pan­den.

Oefe­nin­gen en trai­nin­gen: Na het kade­ren van uw BHV-beleid bie­den we ver­schil­len­de oefe­nin­gen en trai­nin­gen aan om ervoor te zor­gen dat de ver­an­de­rin­gen wor­den nage­leefd. Voor­beel­den van oefe­nin­gen zijn een aan­ge­kon­dig­de ont­rui­mings­oe­fe­ning waar­bij ieder­een op de hoog­te is van de oefe­ning, een TableTop-oefe­ning waar­bij bedrijfs­hulp­ver­le­ners via plat­te­gron­den onder­zoe­ken waar voor­zie­nin­gen zich bevin­den en een niet-aan­ge­kon­dig­de ont­rui­mings­oe­fe­ning, waar­bij slechts een selec­te groep op de hoog­te is van de oefe­ning.

Brand los!

Heeft u vra­gen of wilt u meer infor­ma­tie over brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen? Neem dan van­daag nog con­tact met ons op en brand los! We staan klaar om u te hel­pen bij al uw brand­vei­lig­heids­vraag­stuk­ken.

Neem con­tact op

Wilt u graag meer weten over een brand­over­slag­be­re­ke­ning en wat we voor u kun­nen bete­ke­nen?

Neem dan con­tact met ons op en brand los!

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

No Con­tent Avai­la­ble
Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?