BVAN

Elke dag maken we
Neder­land brand­vei­li­ger

Wij zijn BVAN, dé onaf­han­ke­lij­ke expert op het gebied van brand­vei­lig­heid van bedrijfs­pan­den en wonin­gen. Elke dag maken we Neder­land samen met u brand­vei­li­ger. We den­ken graag met u mee, geven advies en ont­zor­gen u vol­le­dig. 

Wat kun­nen we voor uw orga­ni­sa­tie bete­ke­nen?

BVAN Vuurdoof app Dé app die verhitte gesprekken voorkomt. Vanaf april 2024 te downloaden.-5
Over ons

BVAN is jouw advi­seur in brand­vei­lig­heid

Als Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land, ofte­wel BVAN, stre­ven we ernaar om de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau te til­len en gaan we geen enke­le uit­da­ging uit de weg. We hech­ten veel waar­de aan dui­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tie, kor­te lij­nen en komen snel tot de kern. Ons doel is dat u na onze samen­wer­king met ver­trou­wen kunt zeg­gen dat de brand­vei­lig­heid van uw gebouw gewaar­borgd is. Onze kern­waar­den omvat­ten:

Onze dien­sten

We hel­pen u graag

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

Ken­nis, blogs en vlogs

Ken­nis delen

Ken­nis­de­ling staat bij ons hoog in het vaan­del. Samen met u stre­ven we ernaar om Neder­land elke dag brand­vei­li­ger te maken. Lees onze arti­ke­len en ver­groot uw ken­nis over brand­vei­lig­heid.