BVAN

Ont­rui­mings­plan en ‑plat­te­gron­den voor Radi­al

Igor Bra­der is Faci­li­ty Mana­ger bij Radi­al, dé expert op het gebied van E‑Commerce ful­fil­ment in Euro­pa. Het bedrijf zorgt voor een snel­le en kos­ten­ef­fec­tie­ve leve­ring van bestel­lin­gen voor hun opdracht­ge­vers. Het bedrijf heeft recent twee gro­te loca­ties in Neder­land samen­ge­voegd door één gro­te loca­tie te ope­nen op het indu­strie­ter­rein West­poort in Gro­nin­gen. Voor het indruk­wek­ken­de gebouw van 25.000 vier­kan­te meter was een uit­ge­breid ont­rui­mings­plan incl. BHV- ont­rui­mings­plat­te­gron­den nodig. Igor ver­telt in dit inter­view meer over hun eer­ste samen­wer­king met BVAN.

Een fij­ne samen­wer­king

Igor ver­telt: “We kwa­men in con­tact met BVAN via onze BHV-oplei­der. Zij wer­ken vaker met het bedrijf samen en kon­den hen van har­te aan­ra­den. We beslo­ten con­tact op te nemen met BVAN en we had­den gelijk van­af het eer­ste con­tact een goe­de klik. Het team begreep wat we nodig had­den en dacht met ons mee hoe we dat het bes­te kon­den rea­li­se­ren voor dit gro­te pand op het indu­strie­ter­rein West­poort in Gro­nin­gen.”

Goed onder­zoek is het hal­ve werk

Het team van BVAN kwam na het ken­nis­ma­kings­ge­sprek nog een keer langs om onder­zoek te doen naar de loca­tie, de vlucht­rou­tes en alle BHV-onder­de­len. Ze gin­gen gron­dig te werk en brach­ten alles goed in kaart. Al snel ont­vin­gen we een uit­ge­breid ont­rui­mings­plan en de bij­be­ho­ren­de BHV- en ont­rui­mings­plat­te­gron­den.”

Samen een brand­vei­li­ge aan­pak cre­ë­ren

Na de ople­ve­ring van het ont­rui­mings­plan en de plat­te­gron­den had Radi­al nog een paar aan­pas­sin­gen aan ons door­ge­ge­ven. Igor ver­telt: “We had­den een paar klei­ne aan­pas­sin­gen, maar deze wer­den uit­ste­kend opge­pakt door het team van BVAN en we ont­vin­gen razend­snel een aan­ge­pas­te ver­sie van het ont­rui­mings­plan en de plat­te­gron­den.”

Afspraak is afspraak

Als laat­ste ver­telt Igor meer over de com­mu­ni­ca­tie met BVAN. “Gelijk van­af het eer­ste moment ver­liep het con­tact erg soe­pel. We ont­vin­gen snel ant­woord op onze mails, onze vra­gen wer­den goed beant­woord en de kwa­li­teit die het team gele­verd heeft is uit­ste­kend. Ze begrij­pen hun vak en hou­den zich aan hun afspra­ken.”, aldus Igor.