BVAN

Bouw­plan­toet­sing brand­vei­lig­heid

In de ont­werp­fa­se van uw gebouw is het van cru­ci­aal belang om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen. Zo voor­komt u ver­ras­sin­gen en onno­di­ge kos­ten tij­dens de uit­voe­ring van het pro­ject. Met behulp van een bouw­plan­toet­sing beoor­de­len we of uw plan vol­doet aan de nood­za­ke­lij­ke ver­eis­ten con­form Besluit bouw­wer­ken Leef­om­ge­ving (BBL) of dat aan­pas­sin­gen nodig zijn. Ons team van spe­ci­a­lis­ten denkt graag met u mee en komt met effec­tie­ve oplos­sin­gen om uw ont­werp brand­vei­lig te maken.

 

Bouw­plan­toet­sing ver­bouw bestaan­de gebou­wen

Bij het ver­bou­wen van een bestaand gebouw, zoals het omvor­men van een kan­toor­pand tot een appar­te­men­ten­com­plex, is het essen­ti­eel om de ont­werp­schet­sen zorg­vul­dig te laten toet­sen. Onze dienst omvat een gron­di­ge quicks­can, waar­bij we gede­tail­leerd in kaart bren­gen aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len ver­eist zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Rap­por­ta­ge bouw­plan­toet­sing voor omge­vings­ver­gun­ning en mel­ding brand­vei­lig gebruik

Boven­dien stel­len we een uit­ge­brei­de rap­por­ta­ge op die kan wor­den gebruikt voor uw ver­gun­nings­aan­vraag. Deze rap­por­ta­ge bevat alle onder­de­len met betrek­king tot brand­vei­lig­heid die nodig zijn voor deze aan­vraag. Door dit pro­ces in een vroeg sta­di­um uit te voe­ren, zor­gen we ervoor dat u dui­de­lijk inzicht krijgt in wat er moet gebeu­ren en voor­komt u onno­di­ge bouw­kos­ten.

Hoe gaan we te werk?

Wij hech­ten veel waar­de aan goe­de com­mu­ni­ca­tie en dui­de­lij­ke afspra­ken. Daar­om vin­den we het pret­tig om in een voor­af­gaand gesprek samen met u de opdracht gron­dig door te spre­ken. Hier­bij kun­nen we uw spe­ci­fie­ke wen­sen en eisen in kaart bren­gen. Ver­vol­gens kunt u de schet­sen naar ons opstu­ren, zodat wij kun­nen begin­nen aan de bouw­plan­toet­sing. We kij­ken onder ande­re naar:

 • Brand­schei­din­gen
 • Zelf­slui­ten­de deu­ren
 • Eisen aan sluit­werk van deu­ren in de vlucht­rou­te
 • Risico’s op brand­over­slag
 • Opti­ma­li­sa­tie van vlucht­rou­tes
 • Dui­de­lij­ke aan­dui­ding van vlucht­rou­tes
 • Dek­king van blus­mid­de­len, zoals draag­ba­re blus­toe­stel­len en brand­slang­has­pels
 • Ade­qua­te nood­ver­lich­ting
 • Type rook­de­tec­tie con­form NEN 2555 of NEN 2535
 • Eisen met betrek­king tot mate­ri­a­li­se­ring
 • Toe­gan­ke­lijk­heid voor hulp­dien­sten

Nadat we de bouw­plan­toet­sing heb­ben uit­ge­voerd, ont­vangt u van ons een uit­ge­breid rap­port met de uit­kom­sten van de toet­sing en onze advie­zen. U krijgt de moge­lijk­heid om het rap­port gron­dig door te nemen en even­tu­e­le aan­pas­sin­gen te bespre­ken met uw bouw­team. Voor vra­gen kunt u altijd con­tact opne­men met ons team van spe­ci­a­lis­ten. We den­ken graag met u mee in moge­lij­ke oplos­sin­gen.

Zodra u deze fase hebt afge­rond, zul­len wij alles ver­wer­ken in een gede­tail­leerd rap­port dat u kunt mee­stu­ren met de aan­vraag voor de omge­vings­ver­gun­ning en de mel­ding van brand­vei­lig gebruik.

Brand los!

Wilt u er zeker van zijn dat brand­vei­lig­heid op een hoog niveau wordt gewaar­borgd in uw ont­werp­schets? Neem van­daag nog con­tact met ons op en brand los. Ons team staat klaar om u te hel­pen!

Meer weten over een bouw­plan­toets?

Wilt u weten of brand­vei­lig­heid goed is gewaar­borgd in uw ont­werp­schets? Neem con­tact met ons op en brand los!

Ken­nis en blogs

Gere­la­teer­de berich­ten

Samen maken we Neder­land brand­vei­li­ger. Lees alle blogs, bekijk alle video’s en leer meer over brand­vei­lig­heid.

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wilt u meer infor­ma­tie over wat BVAN voor u kan bete­ke­nen? Neem een kijk­je bij al onze dien­sten of neem direct con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

We bren­gen met een gron­di­ge bouw­plan­toets in kaart aan wel­ke eisen uw gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Lees meer

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

We kun­nen een gede­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­voe­ren en advies geven over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om het risi­co op brand­over­slag tot een mini­mum te beper­ken.

Lees meer

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

We hel­pen u bij het opti­maal inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Dit omvat onder ande­re vuur­last­be­re­ke­nin­gen, gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges en gede­tail­leerd advies.

Lees meer

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Mid­dels een bere­ke­ning van de door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit con­tro­le­ren we of uw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat alle gebrui­kers bin­nen één minuut op een vei­li­ge loca­tie kun­nen wor­den opge­van­gen bij een nood­si­tu­a­tie.

Lees meer

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

We zor­gen ervoor dat de gebrui­kers van uw gebouw vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren in geval van nood, door mid­del van een goed door­dacht ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­te­ke­nin­gen.

Lees meer

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

We begrij­pen het belang van snel­le brand­de­tec­tie en alar­me­ring. We stel­len een dui­de­lijk Plan van Eisen op en bege­lei­den het tra­ject van instal­la­tie tot cer­ti­fi­ce­ring.

Lees meer

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Wij inspec­te­ren of uw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Meer lezen

BHV-orga­ni­sa­tie

Bij BVAN staan we klaar om u te onder­steu­nen bij het inrich­ten van uw BHV-orga­ni­sa­tie en zor­gen we ervoor dat uw orga­ni­sa­tie vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den.

Lees meer

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?