BVAN

Brands­can — Hoe vei­lig is uw gebouw?

Wilt u graag weten hoe brand­vei­lig uw gebouw is? Met behulp van een brands­can bren­gen wij in kaart of uw gebouw vol­doet aan de eisen van uw ver­gun­ning, het Bouw­be­sluit 2012 en de aan­vul­len­de wet- en regel­ge­ving. Hoe we dit doen? Dat leg­gen we graag aan u uit!

Wan­neer een brands­can uit laten voe­ren?

Een brands­can kan om ver­schil­len­de rede­nen van belang zijn. Een veel voor­ko­men­de aan­lei­ding is de aan­schaf van een nieuw gebouw. U wilt dan inzicht in de brand­vei­lig­heid van het gebouw en de staat van de brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len. Door mid­del van ons brand­vei­lig­heids­on­der­zoek krijgt u gede­tail­leerd inzicht in even­tu­e­le gebre­ken en kunt u wel­over­wo­gen beslis­sin­gen nemen.

Daar­naast kun­nen ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en eisen dat er een brands­can wordt uit­ge­voerd om de dek­king te waar­bor­gen. Door pro­ac­tief te han­de­len en een brands­can uit te laten voe­ren, ver­kleint u niet alleen de risi­co’s, maar kunt u ook aan­to­nen dat u vol­doet aan de gel­den­de vei­lig­heids­nor­men.

Boven­dien kan een brands­can onder­deel zijn van uw meer­ja­ren-onder­houds­plan, waar­bij u inzicht wilt heb­ben in de beno­dig­de brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len op de lan­ge ter­mijn.

 

Hoe gaan we te werk?

Gron­di­ge ana­ly­se van het archief

Ons onder­zoek begint met een gron­di­ge ana­ly­se van het archief om de ver­gun­de situ­a­tie vast te stel­len. Mocht u niet beschik­ken over de meest recen­te docu­men­ten, dan kun­nen wij namens ucon­tact op met de betref­fen­de gemeen­te om de docu­men­ten op te vra­gen.

Opstel­len UPD

Zodra we de teke­nin­gen in ons bezit heb­ben, doen wij bureau­on­der­zoek en we een Uit­gangs­pun­ten­do­cu­ment (UPD) op. Hier­in con­tro­le­ren we het niveau van de brand­vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen en bren­gen we dui­de­lijk alle brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len in kaart op de teke­nin­gen. Deze gede­tail­leer­de teke­nin­gen wor­den ver­vol­gens geïn­te­greerd in een inspec­tie-app, waar­mee we de opna­me van de situ­a­tie ter plaat­se uit­voe­ren met behulp van een tablet.

Docu­men­te­ren waar­ne­min­gen

Elke waar­ne­ming wordt zorg­vul­dig gedo­cu­men­teerd met foto’s en een tek­stu­e­le onder­bou­wing. Boven­dien kan de posi­tie van elke waar­ne­ming direct wor­den terug­ge­von­den op de teke­ning, zodat u in het rap­port pre­cies kunt zien waar elke waar­ne­ming heeft plaats­ge­von­den.

Cate­go­rie­ën van waar­ne­min­gen

Om een gestruc­tu­reer­de en over­zich­te­lij­ke ana­ly­se te garan­de­ren, ver­de­len we de waar­ne­min­gen in drie cate­go­rie­ën. Elke cate­go­rie wordt visu­eel weer­ge­ge­ven met een eigen kleur op de teke­nin­gen. Deze cate­go­rie­ën zijn geba­seerd op de bouw­kun­di­ge, instal­la­tie­tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche aspec­ten van de brand­vei­lig­heid (BIO). Door deze cate­go­ri­sa­tie krijgt u een hel­der beeld van de ver­schil­len­de aspec­ten die van invloed zijn op de brand­vei­lig­heid van uw gebouw.

Resul­ta­ten bespre­ken

Als laat­ste kun­nen we indien gewenst we samen met u de resul­ta­ten van de brands­can door­ne­men, zodat u pre­cies weet waar u aan toe bent en hoe brand­vei­lig uw gebouw is.

 

Brand los!

Heeft u vra­gen over een brands­can of heeft u een ande­re vraag? Neem gerust con­tact met ons op en brand los! We den­ken graag met u mee. Samen maken we Neder­land elke dag brand­vei­li­ger.

Deel dit bericht op: