BVAN

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak

Dat rook­mel­ders uw leven kun­nen red­den, weet vrij­wel ieder­een”, ver­telt Peter Schuur­mans. Peter is al meer dan 30 jaar actief bij de brand­weer en expert Brand­vei­lig Leven. “Geluk­kig heb­ben steeds meer men­sen rook­mel­ders in huis. Daar ben ik best trots op. Wel vra­gen men­sen regel­ma­tig wat de bes­te plek is in huis voor rook­mel­ders. U vol­doet aan de rook­mel­dersplicht als op elke ver­die­ping een wer­ken­de rook­mel­der hangt.” Hoe en wat? U leest het in dit arti­kel.

Met de slo­gan ‘Check — Koop – Plak’ roept Brand­weer Neder­land alle inwo­ners op om mini­maal één wer­ken­de rook­mel­der op te han­gen op elke ver­die­ping in de woning. “Plaats ze in een vlucht­weg. Vaak is dat in de gang naar de voor­deur en op de over­loop. Beter nog, hang er een in de slaap­ka­mer en in elke ruim­te waar brand kan ont­staan. Zo wordt u op tijd gewaar­schuwd bij brand”, advi­seert Peter.

Rook­mel­ders voor uzelf én voor de ander

Peter roept u ook op om hulp te bie­den aan men­sen in de omge­ving. “Heeft uw oma ook rook­mel­ders? En dat gezin om de hoek waar­van u weet dat ze de Neder­land­se taal niet goed spre­ken en infor­ma­tie kun­nen mis­sen? En hoe zit het met uw col­le­ga die slecht­ho­rend is? Voor doven en slecht­ho­ren­den zijn er spe­ci­a­le rook­mel­ders te koop. Die zijn voor­zien van een tril­alarm en flits­lamp. Vaak wor­den deze rook­mel­ders ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­raar.

Ophan­gen is heel een­vou­dig

Het ophan­gen van de rook­mel­der is heel een­vou­dig. Bij­na elke rook­mel­der heeft een ster­ke, dub­bel­zij­di­ge plak­strip waar­mee u de rook­mel­der kunt ophan­gen. Kunt u het niet zelf? Vraag dan een fami­lie­lid, vrien­din of buur­man om te hel­pen. Het is zo ‘gepiept’. Wilt u weten of uw rook­mel­der nog goed werkt? Druk dan op de test­knop. Hoort u een piep, dan weet u dat ‘ie het nog goed doet. Check ook de houd­baar­heids­da­tum op uw rook­mel­der. Zo weet u wan­neer u de rook­mel­der moet ver­van­gen.” 

Blijf uit de rook

Met de slo­gan ‘Check — Koop – Plak’ roept Brand­weer Neder­land alle inwo­ners op, om mini­maal één goed wer­ken­de rook­mel­der op te han­gen op elke ver­die­ping in de woning. “Het is begrij­pe­lijk dat u bij brand en gevaar voor vei­lig­heid eerst aan vuur denkt, maar het is juist die nare rook die de mees­te slacht­of­fers maakt. In rook zit­ten roet en ande­re gif­ti­ge deel­tjes. Ze bene­men u let­ter­lijk de adem. Roet kan ook op lan­ge­re ter­mijn scha­de­lijk zijn voor uw gezond­heid. Rook­mel­ders detec­te­ren rook en waar­schu­wen u heel snel. Zo heb­ben u en mede­be­wo­ners meer tijd om vei­lig bui­ten te komen bij brand. Bel zo snel moge­lijk de brand­weer en u ver­kleint het risi­co op slacht­of­fers en scha­de.”

Aan de slag

Weten hoe­veel rook­mel­ders u nodig hebt en waar u ze pre­cies kunt han­gen? Check Brandweer.nl/rookmelders. Bin­nen een paar minu­ten weet u pre­cies waar én hoe u de rook­mel­ders kunt ophan­gen. Koop ze onli­ne, in een bouw­markt of elek­tro­ni­ca­win­kel en plak ze op. Zo ver­groot u uw vei­lig­heid én die van de ander.

Deel dit bericht op: