BVAN

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig?

Vuur­werk afste­ken is uiter­aard een tra­di­tie die gepaard gaat met de jaar­wis­se­ling, maar al dat vuur­werk moet thuis wor­den opge­sla­gen. Hoe u dit vei­lig doet en wat de wet erover zegt, leg­gen we u graag uit in deze blog. 

Aan­schaf

Vuur­werk mag alleen ver­kocht wor­den op 29, 30 en 31 decem­ber. Indien 1 van deze dagen op een zon­dag valt, mag de aan­schaf ook op de 28ste plaats­vin­den. Eer­der gekocht vuur­werk is in de mees­te geval­len ille­gaal en brengt ook gro­te­re risico’s met zich mee. Ille­gaal vuur­werk wordt name­lijk niet getoetst aan de Neder­land­se en Euro­pe­se eisen. Koop uw vuur­werk daar­om altijd bij offi­ci­ë­le vuur­werk­ver­koop­pun­ten.

Naast het con­tro­le­ren van de ver­ko­per is het van belang om de ver­pak­king goed te con­tro­le­ren op de vol­gen­de ken­mer­ken:

  • de tekst: ‘Geschikt voor par­ti­cu­lier gebruik’;
  • wel­ke cate­go­rie vuur­werk het betreft: F1 of F2 Pro­duc­ten met de let­ters T of P zijn geen vuur­werk. Deze pro­duc­ten kun­nen ande­re vei­lig­heids­voor­schrif­ten heb­ben en mogen niet als con­su­men­ten­vuur­werk gebruikt wor­den;
  • mini­ma­le leef­tijd en mini­ma­le afstand;
  • infor­ma­tie over de fabri­kant;
  • het arti­kel­jaar;
  • een ver­mel­ding of afbeel­ding van de effec­ten van het vuur­werk na het afste­ken.

Ver­voe­ren

In één auto mag u maxi­maal 25KG aan con­su­men­ten­vuur­werk ver­voe­ren. Houd hier dan ook reke­ning mee bij het aan­schaf­fen.

Boven­dien mag vuur­werk alleen ver­voerd wor­den op de dagen dat het ver­kocht mag wor­den. Bui­ten deze peri­o­de is het straf­baar om vuur­werk in uw voer­tuig te hou­den.

Als laat­ste is het van belang dat u direct na aan­komst het vuur­werk uit uw voer­tuig haalt. Het is name­lijk gevaar­lijk om vuur­werk in het voer­tuig te bewa­ren.

Afste­ken

Tij­dens de jaar­wis­se­ling van 2022 naar 2023 raak­ten 1253 men­sen dus­da­nig ern­stig gewond dat ze medi­sche hulp nodig had­den. Naast zelf­ver­won­ding, door bij­voor­beeld het ver­keerd afste­ken van vuur­werk, komen er jaar­lijks ook veel geval­len van let­sel aan ande­ren of scha­de aan bezit­tin­gen voor. Zorg er dan ook voor dat u altijd bedacht­zaam omgaat met vuur­werk voor uzelf en voor ande­ren. Gebruik een afsteek­lont, draag een vei­lig­heids­bril en steek vuur­werk aan van­uit een hou­der.

Bewa­ren

Het vei­lig­ste is uiter­aard om al uw vuur­werk tij­dens de jaar­wis­se­ling af te ste­ken. Hier­door voor­komt u dat u pot­ten en pij­len een jaar lang in huis moet bewa­ren. Wan­neer dit niet lukt is het bewa­ren van vuur­werk niet straf­baar en mag u dit gewoon in huis hou­den tot de vol­gen­de jaar­wis­se­ling. Het lang­du­rig bewa­ren van vuur­werk kunt u het bes­te doen door het op een koe­le, dro­ge plaats te bewa­ren. Zorg ervoor dat het vuur­werk niet bij een warm­te­bron in de buurt ligt, zoals een for­nuis of een straal­ka­chel.

Daar­naast is het van belang dat er geen che­mi­ca­li­ën in de omge­ving van het vuur­werk staan. Houd als laat­ste vuur­werk altijd uit de buurt van kin­de­ren en die­ren.

BVAN wenst u een (brand)veilige jaar­wis­se­ling!

Namens het hele team van BVAN wen­sen we u een (brand)veilige jaar­wis­se­ling en een vlam­mend 2024. Ook vol­gend jaar staan we klaar voor al uw vra­gen over brand­vei­lig­heid. 

 

Deel dit bericht op: