BVAN

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de

Brandveilig de zomer in met deze 4 tips van BVAN

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de De zomer is aan­ge­bro­ken en dat bete­kent dat veel bedrij­ven zich voor­be­rei­den op een peri­o­de van rust, vakan­ties en wel­ver­dien­de ont­span­ning. Hoe­wel de zomer­se sfeer en de war­me tem­pe­ra­tu­ren voor veel gezel­lig­heid kun­nen zor­gen, is het belang­rijk om de brand­vei­lig­heid van uw bedrijf niet uit […]

Brands­can — Hoe vei­lig is uw gebouw?

Branscan - Hoe veilig is uw gebouw?

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie Wilt u graag weten hoe brand­vei­lig uw gebouw is? Met behulp van een brands­can bren­gen wij in kaart of uw gebouw vol­doet aan de eisen van uw ver­gun­ning, het Bouw­be­sluit 2012 en de aan­vul­len­de wet- en regel­ge­ving. Hoe we dit doen? Dat leg­gen we graag aan u uit! Wan­neer een brands­can uit […]