BVAN

Brand­vei­lig de zomer in: 4 tips voor een (brand)veilige zomer­pe­ri­o­de

De zomer is aan­ge­bro­ken en dat bete­kent dat veel bedrij­ven zich voor­be­rei­den op een peri­o­de van rust, vakan­ties en wel­ver­dien­de ont­span­ning. Hoe­wel de zomer­se sfeer en de war­me tem­pe­ra­tu­ren voor veel gezel­lig­heid kun­nen zor­gen, is het belang­rijk om de brand­vei­lig­heid van uw bedrijf niet uit het oog te ver­lie­zen. Een brand kan immers ern­sti­ge gevol­gen heb­ben voor zowel uw mede­wer­kers als uw bedrijfs­mid­de­len. Om ervoor te zor­gen dat u de zomer brand­vei­lig en zor­ge­loos door­komt, delen we deze 4 tips!

Voer een gron­di­ge inspec­tie uit

Voor­af­gaand aan de zomer­pe­ri­o­de is het raad­zaam om een gede­tail­leer­de inspec­tie van uw bedrijfs­pand uit te voe­ren. Con­tro­leer de elek­tri­sche instal­la­ties, zoals beka­be­ling, stop­con­tac­ten en scha­ke­laars, om te zien of er geen spra­ke is van over­be­las­ting of bescha­di­gin­gen. Let ook op moge­lij­ke brand­ge­vaar­lij­ke situ­a­ties, zoals opsta­pe­ling van brand­baar mate­ri­aal of geblok­keer­de nood­uit­gan­gen. Een zorg­vul­di­ge inspec­tie vormt de basis voor een brand­vei­lig bedrijf.

 

Onder­houd en test uw brand­vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen

Voor­dat u op vakan­tie gaat is het van belang om uw brand­meld­in­stal­la­tie, sprink­ler­sys­teem, blus­mid­de­len en nood­ver­lich­ting te con­tro­le­ren. Zorg ervoor dat de bat­te­rij­en van de rook­mel­ders en nood­ver­lich­ting tij­dig wor­den ver­van­gen en test ook de wer­king van uw brand­alarm­sys­teem.

 

Imple­men­teer brand­vei­li­ge pro­ce­du­res

Ont­wik­kel en imple­men­teer brand­vei­li­ge pro­ce­du­res die pas­sen bij uw bedrijf. Zorg ervoor dat er dui­de­lij­ke richt­lij­nen zijn voor het omgaan met brand­ge­vaar­lij­ke stof­fen, het vei­lig opber­gen van mate­ri­a­len en het regel­ma­tig con­tro­le­ren van elek­tri­sche appa­ra­tuur. Stel ook een nood­plan op waar­in de eva­cu­a­tie­pro­ce­du­res en de taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den van uw mede­wer­kers bij een nood­si­tu­a­tie zijn vast­ge­legd. Ver­geet er daar­naast niet voor te zor­gen dat er altijd een BHV’er tij­dens ope­nings­tij­den aan­we­zig is.

 

Wees voor­be­reid op nood­si­tu­a­ties

Een goe­de voor­be­rei­ding is essen­ti­eel om ade­quaat te kun­nen han­de­len in geval van een brand. Stel een dui­de­lijk en actu­eel over­zicht op van belang­rij­ke con­tact­ge­ge­vens, zoals die van de brand­weer, het bedrijfs­hulp­ver­le­nings­team en de ver­ze­ke­raar. Zorg ervoor dat alle mede­wer­kers op de hoog­te zijn van de loca­ties van de nood­uit­gan­gen, ver­za­mel­plaat­sen en blus­mid­de­len. Oefen regel­ma­tig eva­cu­a­tie­oe­fe­nin­gen om de reac­tie­tijd en het juis­te han­de­len van uw mede­wer­kers te ver­be­te­ren.

 

Brand los!

Heeft u een vraag over een brand­vei­lig­heids­in­spec­tie, het opstel­len van ont­rui­mings­plan­nen of het ont­wik­ke­len van brand­vei­li­ge pro­ce­du­res? Neem gerust con­tact met ons op. Ook tij­dens de zomer­pe­ri­o­de staat ons team van vak­men­sen voor je klaar.

Deel dit bericht op: