BVAN

Brand­vei­lig­heids­in­spec­tie

Jij wilt gevaar­lij­ke situ­a­ties voor­ko­men en in geval van nood snel kun­nen han­de­len. Het is daar­om van groot belang om als eige­naar van een bedrijfs­pand het gebouw te laten toet­sen op brand­vei­lig­heid. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we toet­sen of het gebouw vol­doet aan de brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies over hoe je de brand­vei­lig­heid van het gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Hoe voe­ren we een brand­vei­lig­heids­in­spec­tie uit?

In een aan­tal stap­pen kij­ken we of het gebouw vol­doet aan de brand­vei­lig­heids­ei­sen. We doen dit con­form de gel­den­de wet- en regel­ge­ving.

Bureau­on­der­zoek

Eerst beoor­de­len we de plat­te­gron­den van jouw gebouw om de aan­we­zi­ge brand­vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen, zoals brand­schei­din­gen en schach­ten, in kaart te bren­gen en het kader vast te stel­len.

Visu­e­le brand­vei­lig­heids­in­spec­tie

We komen langs op loca­tie voor een visu­e­le inspec­tie. Tij­dens dit bezoek wordt onder meer geke­ken of alle brand­schei­din­gen en de daar­in aan­we­zi­ge deu­ren vol­doen aan de gel­den­de nor­men. Zowel het bureau-onder­zoek als de inspec­tie voe­ren we uit con­form de nor­men van NEN 6059.

Opstel­len rap­por­ta­ge gebre­ken en advie­zen

Alle waar­ge­no­men gebre­ken uit het bureau­on­der­zoek en de visu­e­le inspec­tie wor­den omschre­ven in een gede­tail­leerd rap­port. Dit kun je voor­leg­gen aan bij­voor­beeld een aan­ne­mer om de aan­ge­ge­ven zaken te her­stel­len.

Uit­voe­ren ople­ver­con­tro­le

Indien gewenst kun­nen we na de werk­zaam­he­den een ople­ver­con­tro­le uit­voe­ren. Tij­dens deze ople­ve­ring con­tro­le­ren we of alle maat­re­ge­len getrof­fen zijn.

Brand los!

Wij heb­ben als doel elke dag Neder­land brand­vei­li­ger te maken. We komen graag langs voor een brand­vei­lig­heids­in­spec­tie en geven onaf­han­ke­lijk advies. Wil jij weten of wij iets voor jou kun­nen bete­ke­nen? Neem con­tact met ons op en brand los!

Neem con­tact met ons op

Wil jij meer weten over een brand­vei­lig­heids­in­spec­tie en wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen?

Neem con­tact met ons op en brand los! 

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wil jij meer weten over wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een bere­ke­ning en met een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Met behulp van deze goed inge­rich­te com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood, met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of jouw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

Wij bren­gen met behulp van een bouw­plan­toets voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een brand­over­slag­be­re­ke­ning en een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou bij goed inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. We voe­ren een vuur­last­be­re­ke­ning uit, stel­len gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges op en komen met een advies.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?