BVAN

Bouw­plan­toets voor Hes­co Bouw

Hes­co Bouw bouwt een nieuw appar­te­men­ten­com­plex, genaamd Park­hof, in Nieuw Bui­nen. Het bedrijf wil­de vroeg­tij­dig de brand­vei­lig­heid laten con­tro­le­ren zodat de orga­ni­sa­tie zeker wist dat een en ander zou vol­doen. BVAN voer­de daar­om een bouw­plan­toet­sing uit en bracht met behulp van een brand­over­slag­be­re­ke­ning in kaart of er aan­vul­len­de brand­we­ren­de maat­re­ge­len getrof­fen moesten wor­den in de bui­ten­ge­vels. In dit arti­kel ver­tel­len we meer over dit pro­ject en ver­telt Henk Spie­ker, pro­ject­lei­der bij Hes­co Bouw, over de eer­ste samen­wer­king met BVAN.

17 duur­za­me en levens­loop­be­sten­di­ge appar­te­men­ten

Henk Spie­ker is pro­ject­lei­der en houdt zich dage­lijks bezig met het bege­lei­den van pro­jec­ten, het plan­nen van de werk­zaam­he­den en toe­zien op de kos­ten. Henk is onder ande­re ver­ant­woor­de­lijk voor de bouw van dit duur­za­me appar­te­men­ten­com­plex, waar­in 17 com­for­ta­be­le en levens­loop­be­sten­di­ge appar­te­men­ten wor­den gere­a­li­seerd. Hij ver­telt: “Bij het ont­wer­pen van het appar­te­men­ten­com­plex in Nieuw Bui­nen is geke­ken naar het cre­ë­ren van duur­za­me appar­te­men­ten, die levens­loop­be­sten­dig zijn. Elk appar­te­ment vol­doet aan Ener­gie­la­bel A+++, wat bete­kent dat ze zeer ener­gie­zui­nig zijn.”

Bouw­plan­toet­sing Park­hof Nieuw Bui­nen

Henk ver­telt ver­der: “Om onno­di­ge ont­wik­kel­kos­ten te voor­ko­men wil­den we het ont­werp in een vroeg sta­di­um laten toet­sen op brand­vei­lig­heid. BVAN kwam met een keu­ri­ge offer­te en we beslo­ten een samen­wer­king aan te gaan. Na het opstu­ren van de teke­nin­gen ont­vin­gen we al snel een over­zich­te­lijk rap­port, waar wij mee ver­der kon­den.”

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor ver­gun­ning

Bij een ver­gun­nings­aan­vraag kan er gevraagd wor­den naar de kans op brand­over­slag. Als opdracht­ge­ver moet jij name­lijk kun­nen aan­to­nen dat er vol­doen­de maat­re­ge­len getrof­fen zijn om de kans hier­op te mini­ma­li­se­ren. De ver­ti­ca­le afstand tus­sen de bouw­la­gen bin­nen dit com­plex zijn mini­maal. Aan de hand van een brand­over­slag­be­re­ke­ning zijn we tot de con­clu­sie geko­men dat er ondanks de afstand geen aan­vul­len­de maat­re­ge­len nodig waren. Henk ver­telt: “BVAN hield zich aan de afspra­ken en lever­den voor de dead­lines hun rap­por­ten. Mede hier­door kon­den wij snel scha­ke­len.”

“Een fij­ne samen­wer­king”

Per­soon­lijk vond ik de samen­wer­king met BVAN een fij­ne samen­wer­king. Ze hou­den zich aan hun afspra­ken, leve­ren voor de dead­line hun rap­por­ten en ze den­ken echt met je mee. Boven­dien is er ont­zet­tend veel ken­nis bin­nen het bedrijf en dat zie je terug in de rap­por­ten,” aldus Henk Spie­ker.