BVAN

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak “Dat rook­mel­ders uw leven kun­nen red­den, weet vrij­wel ieder­een”, ver­telt Peter Schuur­mans. Peter is al meer dan 30 jaar actief bij de brand­weer en expert Brand­vei­lig Leven. “Geluk­kig heb­ben steeds meer men­sen rook­mel­ders in huis. Daar ben ik best trots op. Wel vra­gen men­sen regel­ma­tig wat de bes­te plek is […]

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting

Geluidsmeting ontruimingsalarm

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting In tij­den van nood is er niets belang­rij­ker dan een snel­le en effec­tie­ve waar­schu­wing voor ieder­een in een gebouw. BVAN begrijpt dit belang als geen ander en staat klaar om te zor­gen voor de opti­ma­le wer­king van uw ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie. Met ons stre­ven naar vei­lig­heid en nale­ving van de hoog­ste nor­men, zor­gen wij […]

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een PvE in? Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in? Wan­neer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Dit gebeurt con­form NEN2535 of NEN2575 te gebeu­ren. Maar wat houdt een PvE in en waar moet je reke­ning mee hou­den. […]