BVAN

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting

Geluidsmeting ontruimingsalarm

Ont­rui­mings­in­stal­la­ties: Een geluids­me­ting In tij­den van nood is er niets belang­rij­ker dan een snel­le en effec­tie­ve waar­schu­wing voor ieder­een in een gebouw. BVAN begrijpt dit belang als geen ander en staat klaar om te zor­gen voor de opti­ma­le wer­king van uw ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie. Met ons stre­ven naar vei­lig­heid en nale­ving van de hoog­ste nor­men, zor­gen wij […]

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een PvE in? Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in? Wan­neer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Dit gebeurt con­form NEN2535 of NEN2575 te gebeu­ren. Maar wat houdt een PvE in en waar moet je reke­ning mee hou­den. […]