BVAN

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in?

Wan­neer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Dit gebeurt con­form NEN2535 of NEN2575 te gebeu­ren. Maar wat houdt een PvE in en waar moet je reke­ning mee hou­den. Wij ver­tel­len het je in deze blog!

Pro­gram­ma van Eisen

In het PvE wor­den alle uit­gangs­pun­ten betreft de tech­ni­sche aspec­ten van de instal­la­tie beschre­ven. Het plan is daar­mee de grond­slag voor het ont­werp van de brand­meld- en ont­rui­mings­in­stal­la­tie. Er wordt onder ande­re geke­ken naar het doel van de instal­la­tie. Daar­naast wordt er vast­ge­steld of een inspec­tie­cer­ti­fi­caat ver­plicht is, vol­gens welk sche­ma en met wel­ke regel­maat de inspec­tie uit­ge­voerd moet wor­den. Ook wordt de omvang van de instal­la­tie, de detec­tie­zo­nes en de detec­tie­prin­ci­pes van de mel­ders bepaald. Als laat­ste beschrijft het PvE de toe­gang voor de brand­weer, de door­mel­ding en het ont­rui­mings­sig­naal (Slow-whoops).

Het PvE wordt onder­te­kend door de eigenaar/beheerder van het gebouw, door de PvE-opstel­ler en door de eisen­de par­tij­en (in de mees­te geval­len de gemeente/brandweer of de ver­ze­ke­raar).

Wat kun­nen wij voor jou bete­ke­nen?

Opstel­len PvE

Als eer­ste kun­nen we je onder­steu­nen bij het opstel­len van het PvE­We onder­zoe­ken hier­bij alle uit­gangs­pun­ten, stel­len het PvE op en onder­steu­nen je bij het vin­den van de juis­te instal­la­teur.

Geluids­me­ting

Is het niet wet­te­lijk ver­eist dat de Brand­meld- en Ont­rui­mings­in­stal­la­tie jaar­lijks of 3‑jaarlijkse wordt geïn­spec­teerd door een inspec­tie-instel­ling con­form CCV-inspec­tie­sche­ma, maar twij­felt u of de ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie over­al vol­doen­de hoor­baar is. Wij kun­nen voor jou een geluids­me­ting uit­voe­ren con­form bij­la­ge C van de NEN 2575. Wij maken hier­voor gebruik van geluid­druk­ni­veau­me­ters die vol­doen aan klas­se 2 (CESVA SC-202). 

Pro­ject­be­ge­lei­ding

Is jouw instal­la­tie aan ver­van­ging toe of wil je een onaf­han­ke­lij­ke beoor­de­ling van de bestaan­de instal­la­tie? Wij kun­nen je bege­lei­den in dit tra­ject. Indien er al een PvE aan­we­zig is van de reeds aan­we­zi­ge instal­la­tie kan deze wor­den beoor­deeld of deze nog te gebrui­ken is of dat het docu­ment gewij­zigd moet wor­den. Daar­naast kun­nen wij een con­cept pro­jec­tie­te­ke­ning opstel­len en een nota van inlich­tin­gen schrij­ven. Met het PvE, con­cept pro­ject­te­ke­ning en nota van inlich­tin­gen kun je bij een instal­la­tie­be­drijf een gerich­te prijs­op­ga­ve opvra­gen.

Wil je meer weten over een Plan van Eisen?

Neem dan gerust con­tact met ons op.

Deel dit bericht op: