BVAN

Bouw­plan­toet­sing voor Boe­ken­han­del Van der Vel­de

Marc Eerens is eige­naar van Stu­dio Brix, hét onaf­han­ke­lij­ke bouw­kun­dig ont­werp- en advies­bu­reau dat van­uit Zuid­horn en Gro­nin­gen actief is. Dage­lijks houdt hij zich bezig met  uit­een­lo­pen­de bouw­kun­di­ge vraag­stuk­ken, het uit­wer­ken van bouw­kun­dig teken­werk met aan­slui­tend het ver­gun­ningstra­ject en denkt hij met zijn klan­ten mee in de bes­te oplos­sin­gen. In opdracht van Boe­ken­han­del van der Vel­de en Ege­ria Capi­tal Mana­ge­ment bege­leid­de hij het ver­bouw­tra­ject van dit ken­mer­ken­de pand aan de A‑Kerkhof in Gro­nin­gen. BVAN heeft Marc en zijn team mogen onder­steu­nen met behulp van een bouw­plan­toet­sing brand­vei­lig­heid. In dit arti­kel slaan wij een boek open over dit pro­ject.

Pro­ject Boe­ken­han­del van der Vel­de

Marc Eerens ver­telt: “Boe­ken­han­del van der Vel­de is een befaam­de naam in de stad Gro­nin­gen. Ieder­een is er wel eens geweest! De voor­ge­vel van het pand heeft een wel­be­ken­de uit­stra­ling, die ook door ver­taald is naar de bin­nen­kant van de win­kel. De eige­naar van de boe­ken­han­del had al lan­ger de wens om de win­kel aan de A‑Kerkhof uit te brei­den en toen het naast­ge­le­gen res­tau­rant Wereld­bur­gers besloot te ver­hui­zen naar een gro­te­re loca­tie bleek zit een mooie kans om de uit­brei­ding te rea­li­se­ren.”

Marc ver­telt ver­der: “We ont­vin­gen de opdracht van NOMNOM design om de bouw­kun­di­ge onder­de­len van het ont­werp tech­nisch uit te wer­ken en de beno­dig­de ver­gun­nin­gen aan te vra­gen. De pan­den zijn aan de bin­nen­zij­de door­mid­del van een nieu­we door­braak met elkaar ver­bon­den.  Om een­heid te krij­gen in het gevel­beeld is de gevel van de hui­di­ge Wereld­bur­gers aan­ge­past en is de gehe­le gevel voor­zien van een nieu­we natuur­ste­nen afwer­king. Hier­voor zijn nieu­we pui­en gecre­ëerd die pas­sen bij het bestaan­de karak­ter van het pand en heeft de bestaan­de sta­len lui­fel plaats gemaakt voor een eigen­tijd­se uit­stra­ling.

Door eer­der­ge­noem­de wij­zi­gin­gen ver­an­der­de er veel aan de brand­vei­lig­heid van het gebouw. Een gedeel­te van het gebouw kreeg een nieu­we func­tie, de brand­com­par­ti­men­ten wer­den gro­ter en de voor­ge­vel van het gebouw bestaat nu uit ander mate­ri­aal. Om er zeker van te zijn dat de ver­nieuw­de boe­ken­han­del vol­deed aan alle eisen op het gebied van brand­vei­lig­heid heb­ben we BVAN inge­scha­keld.”

Bouw­plan­toet­sing ver­bou­wing

Met een bouw­plan­toets toet­sen we al in het begin­sta­di­um schet­sen op hun brand­vei­lig­heid. We kij­ken hier­bij of de schet­sen vol­doen aan de eisen van het Bouw­be­sluit 2012 en de gel­den­de nor­men. In het geval van Boe­ken­han­del van der Vel­de heb­ben we spe­ci­fiek geke­ken naar het beper­ken van brand­uit­brei­ding, de ver­nieuw­de vlucht­rou­tes, de brand­be­vei­li­gings­in­stal­la­tie en de moge­lijk­he­den tij­dens het bestrij­den van brand.

Omdat de win­kel qua vloer­op­per­vlak­te werd ver­goot heeft BVAN ook een brand­over­slag­be­re­ke­ning uit­ge­voerd. Aan de hand van deze bere­ke­ning is geke­ken hoe de kans op brand­over­slag tus­sen de win­kel en de boven­lig­gen­de bebou­wing ver­kleint kon wor­den.

Een fij­ne samen­wer­king met BVAN

De samen­wer­king met BVAN ver­liep erg goed. Ze zijn erg dui­de­lijk in hun com­mu­ni­ca­tie. Ze zeg­gen wat ze doen en doen wat ze zeg­gen. Daar­naast denkt het team met je mee in oplos­sin­gen en kun je snel met ze scha­ke­len. Dit alles zorg­de ervoor dat we op kor­te ter­mijn een brand­vei­lig tech­nisch ont­werp kon­den rea­li­se­ren. Ook bij een nieuw pro­ject zal er op het gebied van brand­vei­lig­heid zeker weer een beroep wor­den gedaan op BVAN” aldus Marc Eerens.