BVAN

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor Goud­kuil Bouw­ma­na­ge­ment

Onder bege­lei­ding van Goud­kuil Bouw­ma­na­ge­ment wordt dit monu­men­ta­le gebouw in Hil­ver­sum aan­ge­vuld met twee appar­te­men­ten. Door­dat het gebouw een nieu­we func­tie erbij krijgt, name­lijk wonen, moet er opnieuw geke­ken wor­den naar de brand­vei­lig­heid. BVAN voer­de een brand­over­slag­be­re­ke­ning uit en dacht mee in het cre­ë­ren van een brand­vei­li­ge omge­ving met behoud van karak­ter! In dit arti­kel ver­telt Den­nis van Dus­sel­dorp, pro­ject­ma­na­ger bij Goud­kuil Bouw­ma­na­ge­ment, meer over het pro­ject en de samen­wer­king met BVAN.

Twee appar­te­men­ten in een monu­men­taal gebouw

Den­nis van Dus­sel­dorp legt samen met zijn team dage­lijks een ste­vi­ge basis voor bouw­pro­ces­sen met behulp van gede­tail­leer­de teke­nin­gen en unie­ke ont­wer­pen. Boven­dien bege­leid hij bouw­pro­ces­sen en onder­steunt hij orga­ni­sa­ties bij het behe­ren en onder­hou­den van hun vast­goed, waar­on­der dit monu­men­ta­le gebouw in Hil­ver­sum. 

Hij ver­telt: “Het gebouw is momen­teel in gebruik door een reis­bu­reau. Zij gebrui­ken de begaan­de grond als win­kel en één kamer op de eer­ste ver­die­ping als kan­ti­ne. De rest van het gebouw staat al lan­ge­re tijd leeg. Zon­de! En daar­om bren­gen wij in opdracht van onze opdracht­ge­ver daar ver­an­de­ring in.”

Brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht bij meer­de­re brand­com­par­ti­men­ten in één gebouw

Wan­neer er meer­de­re appar­te­men­ten in één gebouw wor­den gere­a­li­seerd, telt elk appar­te­ment als één brand­com­par­ti­ment. Voor het indie­nen van de ver­gun­ning is het dan ook ver­plicht om aan te tonen dat de kans op brand­over­slag tus­sen deze brand­com­par­ti­men­ten vol­doen­de beperkt is. Den­nis ver­telt: “Bij het indie­nen van de ver­gun­ning is het ver­plicht om bin­nen 6 weken alle stuk­ken aan te leve­ren heb­ben. Onze erva­ring met BVAN is dat ze erg snel rea­ge­ren en altijd bin­nen 2 weken onze brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen en rap­por­ten aan­le­ve­ren. Dit zorgt ervoor dat wij snel kun­nen scha­ke­len tus­sen alle par­tij­en en altijd voor de dead­line een reac­tie kun­nen geven.”

Brand­over­slag­be­re­ke­ning bespaard Goud­kuil Bouw­ma­na­ge­ment geld

Den­nis ver­telt ver­der: “Uit de brand­over­slag­be­re­ke­ning bleek dat er geen aan­vul­len­de brand­we­ren­de maat­re­ge­len getrof­fen hoef­den te wor­den. Dit scheel­de ons en de opdracht­ge­ver niet alleen veel tijd, maar ook geld.” 

Een lang­du­ri­ge samen­wer­king

“We wer­ken sinds sep­tem­ber 2022 met regel­maat samen met BVAN. De samen­wer­king bevalt erg goed. Het team komt zijn afspra­ken na, rea­geert snel op mails en levert een uit­ste­ken­de kwa­li­teit. Wij heb­ben nog nooit mee­ge­maakt dat een stuk van BVAN afge­keurd werd door de gemeen­te. 

 

Ook als we een kor­te vraag heb­ben, kun­nen we altijd con­tact met hen opne­men. Ze den­ken graag met ons mee en komen altijd met een ant­woord waar je ver­der mee kunt! Ik kan daar­om een samen­wer­king met BVAN echt aan­ra­den!”, aldus Den­nis.