BVAN

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te

Wilt u weten hoe­veel per­so­nen er vei­lig aan­we­zig kun­nen zijn in een kan­toor­pand, res­tau­rant, café of groot the­a­ter? Met behulp van een door­stroom­ca­pa­ci­teits­be­re­ke­ning bren­gen wij in kaart hoe­veel per­so­nen er brand­vei­lig gebruik kun­nen maken van uw gebouw/ruimte. In deze ana­ly­se wor­den diver­se aspec­ten mee­ge­no­men, zoals de aan­we­zig­heid van brand­schei­din­gen, het aan­tal vlucht­rou­tes, de door­gangs­breed­tes, de draai­rich­ting van deu­ren en het type hang- en sluit­werk. In dit arti­kel ver­tel­len we meer over hoe we de maxi­ma­le bezet­tings­graad van ruim­tes bepa­len en wel­ke aspec­ten van belang zijn.

Deze fac­to­ren zijn bepa­lend voor de bezet­tings­graad

Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te is een com­plex pro­ces waar­bij ver­schil­len­de fac­to­ren een rol spe­len. Aller­eerst wordt geke­ken naar de vlucht­rou­tes die beschik­baar zijn in het gebouw. Het aan­tal en de breed­te van deze vlucht­rou­tes heb­ben een direc­te invloed op het aan­tal per­so­nen dat vei­lig kan vluch­ten in geval van nood. Bij gebou­wen met trap­pen moet ook hier spe­ci­fiek reke­ning mee gehou­den wor­den. De breed­te en de hoog­te wor­den gea­na­ly­seerd om te bepa­len hoe­veel per­so­nen vei­lig kun­nen eva­cu­e­ren via deze trap­pen.

Daar­naast wordt ook geke­ken naar de draai­rich­ting van deu­ren die deel uit­ma­ken van de vlucht­rou­tes. Deze deu­ren moe­ten zon­der sleu­tel geo­pend kun­nen wor­den om een vlot­te eva­cu­a­tie moge­lijk te maken.

Naast de vlucht­rou­tes is ook het type hang- en sluit­werk van deu­ren van belang. Voor deu­ren waar meer dan 100 per­so­nen door moe­ten kun­nen vluch­ten, is bij­voor­beeld het gebruik van paniek­bal­ken ver­eist.

 

Het in kaart bren­gen van scenario’s en piek­mo­men­ten

Het is belang­rijk om te weten dat de vei­lig­heid van de aan­we­zi­gen in geval van nood voor­op staat. Voor­al tij­dens piek­mo­men­ten, zoals con­cer­ten, pre­sen­ta­ties en voor­stel­lin­gen, is het han­te­ren van een maxi­maal aan­tal per­so­nen van groot belang. Naast de reken­re­gels van­uit het Bouw­be­sluit 2012 is de meest gebruik­te norm voor het bere­ke­nen van de maxi­ma­le bezet­tings­graad de NEN 6089. Deze norm onder­scheidt twee ver­schil­len­de wij­zen van ont­rui­ming: sce­na­rio-onaf­han­ke­lij­ke ont­rui­ming en sce­na­rio-afhan­ke­lij­ke ont­rui­ming.

 

Sce­na­rio-onaf­han­ke­lij­ke ont­rui­ming

Bij sce­na­rio-onaf­han­ke­lij­ke ont­rui­ming wordt ervan uit­ge­gaan dat er ner­gens in het gebouw brand heerst, waar­door alle aan­we­zi­gen het gebouw via een voor­af aan­ge­we­zen vlucht­rou­te kun­nen ver­la­ten. Hier­bij wordt de ont­rui­mings­tijd van het gebouw bepaald, waar­bij de vlucht­rou­tes niet wor­den beïn­vloed door de loca­tie van de brand.

 

Sce­na­rio-afhan­ke­lij­ke ont­rui­ming

Bij sce­na­rio-afhan­ke­lij­ke ont­rui­ming wordt ervan uit­ge­gaan dat er brand is ont­staan in één spe­ci­fiek (sub)brandcompartiment. De vlucht­rou­tes van­uit alle delen van het gebouw wor­den apart bepaald, afhan­ke­lijk van waar de brand is ont­staan. In dit geval wordt alleen onder­zocht bin­nen wel­ke tijd de indi­vi­du­e­le (sub)brandcompartimenten kun­nen wor­den ver­la­ten. Door deze scenario’s in kaart te bren­gen, kan de maxi­ma­le bezet­tings­graad wor­den aan­ge­past op basis van rea­lis­ti­sche omstan­dig­he­den.

 

Bere­ke­nen vei­li­ge zone

Bij bei­de eer­der­ge­noem­de ont­rui­mings­me­tho­den wordt de ont­rui­mings­tijd van een vlucht­rou­te bepaald. Indien deze tijd niet vol­doen­de is om alle gebrui­kers tij­dig het gebouw te laten ver­la­ten, wor­den zij tij­de­lijk opge­van­gen in een vei­li­ge zone. Op basis van het tota­le aan­tal per­so­nen dat moet wor­den opge­van­gen, kun­nen de vol­gen­de reken­re­gels wor­den gebruikt:

  • 4 per­so­nen per vier­kan­te meter vloer­op­per­vlak­te
  • 0,9 per­so­nen per meter breed­te per trap­tre­de, bij een trap die mini­maal 1,1 meter breed is
  • 0,5 per­so­nen per trap­tre­de bij een trap met een breed­te van min­der dan 1,1 meter

 

Bere­ke­nen door­stroom­ca­pa­ci­teit

Het stre­ven is natuur­lijk om de tijd die men­sen bij brand in het gebouw aan­we­zig zijn zo kort moge­lijk te hou­den. Vlucht­rou­tes zijn dan ook ont­wor­pen om men­sen zo snel moge­lijk tege­lij­ker­tijd het gebouw te laten ver­la­ten. Naast de reken­waar­den voor het bere­ke­nen van de vei­li­ge zone delen we ook de reken­waar­den voor het bere­ke­nen van de door­stroom­ca­pa­ci­teit.

  • 45 per­so­nen per meter breed­te van een trap
  • 90 per­so­nen per meter vrije breed­te van een ruim­te of gang
  • 90 per­so­nen per meter vrije breed­te van een dub­be­le deur met een maxi­ma­le ope­nings­hoek van min­der dan 135 gra­den
  • 110 per­so­nen per meter vrije breed­te van een enke­le deur met een maxi­ma­le ope­nings­hoek

 

Brand los!

Wilt u meer weten over de maxi­ma­le bezet­tings­graad van uw gebouw of ruim­te of heeft u een ande­re vraag? Neem gerust con­tact met ons op en brand los. Ons team van spe­ci­a­lis­ten denkt graag met u mee en komt met even­tu­e­le oplos­sin­gen.

Deel dit bericht op: