BVAN

Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken

De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid en hoe je ze oplost!

Tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid ziet ons team van spe­ci­a­lis­ten vaak dezelf­de gebre­ken. Op het eer­ste oog lij­ken deze gebre­ken onschul­dig, maar bij een brand kun­nen ze gro­te gevol­gen heb­ben. In dit arti­kel laten wij de 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken zien en ver­tel­len we hoe je deze kunt ver­hel­pen.

BVAN - Inspectie brandveiligheid

1.    Open­staan­de deu­ren tus­sen brand­com­par­ti­men­ten

Een brand­schei­ding is ont­wor­pen om de snel­le ver­sprei­ding van brand van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re te beper­ken. Als er een open­staan­de deur is bij een brand­schei­ding kan brand zich mak­ke­lijk ver­sprei­den en heb­ben de gebrui­kers van het gebouw min­der tijd om te vluch­ten.

Om deze reden moe­ten alle deu­ren van een brand­schei­ding bij brand altijd geslo­ten zijn, zodat de brand­schei­ding effec­tief kan func­ti­o­ne­ren. Het is hier­bij belang­rijk dat deze deu­ren niet geblok­keerd wor­den en altijd gemak­ke­lijk te ope­nen zijn in geval van nood. Voor­kom het gebruik van haak­jes of deur­stop­pers om de deur open te hou­den en instal­leer waar nodig een deur­dran­ger of vrij­loop deur­dran­ger. Moet de deur in ver­band met bedrijfs­voe­ring wel open blij­ven staan? Kies dan voor een kleef­mag­neet die gekop­peld is aan de rook­mel­ders. Deze slui­ten name­lijk auto­ma­tisch wan­neer de rook­mel­der rook detec­teert.

BVAN - Inspectie brandveiligheid

2.    Demon­te­ren van een deur­dran­ger

Gede­mon­teer­de deur­dran­gers staan mis­schien wel boven­aan het lijst­je van meest voor­ko­men­de gebre­ken. Tij­dens een ver­hui­zing wor­den ze vaak gede­mon­teerd, omdat het mak­ke­lij­ker is dat de deur open blijft staan. Ech­ter, ook deze deu­ren die­nen als brand­af­schei­ding en moe­ten dus geslo­ten zijn om ver­sprei­ding van brand te voor­ko­men. We raden daar­om het demon­te­ren van deur­dran­gers af en drin­gen aan op het her­stel­len van deze slui­tin­gen. Dit kan vaak al bin­nen enke­le minu­ten opge­lost zijn.

BVAN - Openstaande vlinderklep tijdens inspectie brandveiligheid

3.    Kabels en bui­zen door vlin­der­klep­pen

Een vlin­der­klep is een afslui­ter die wordt gebruikt om de stro­ming van brand af te slui­ten in een nood­si­tu­a­tie. De klep wordt in een ven­ti­la­tie­ka­naal geplaatst die door de muur loopt en dient dicht te slaan in geval van brand. In de vlin­der­klep bevindt zich name­lijk een ther­mi­sche onder­bre­king die dicht­slaat wan­neer deze te warm wordt.

Tij­dens meer­de­re inspec­ties brand­vei­lig­heid zagen we dat deze klep­pen veel gebruikt wor­den voor het plaat­sen van kabels en bui­zen door de muur, maar dit kan gro­te gevol­gen heb­ben. De klep kan name­lijk niet slui­ten in een nood­si­tu­a­tie en kan de brand zich ver­sprei­den via de vlin­der­klep. Plaats daar­om geen kabels en lei­din­gen in de vlin­der­klep.

BVAN - afgeplakte rookmelder

4.    Afge­plak­te rook­mel­ders

Het is erg gevaar­lijk om een rook­mel­der af te plak­ken, omdat het hier­door niet goed func­ti­o­neert en niet in staat is om een rook tij­dig te detec­te­ren. De rook­mel­der kan geen waar­schu­wings­sig­naal geven in geval van een brand, wat kan lei­den tot een ver­tra­ging in het ont­dek­ken van de brand en het ver­lies van kost­ba­re vlucht­tijd. Plak daar­om geen rook­mel­ders af en con­tro­leer met regel­maat de bat­te­rij­en van de appa­ra­ten.

BVAN - Afgeplakte puntmelder tijdens inspectie brandveiligheid

5.    Punt­mel­der met kap­je

Een auto­ma­ti­sche brand­mel­der is een rook­mel­der die onder­deel uit­maakt van een brand­meld­in­stal­la­tie met als doel een spe­ci­fiek gebied te bewa­ken. Deze mel­ders maken onder­deel uit van een brand­meld­in­stal­la­tie con­form de NEN2535.

Het plaat­sen van een kap­je zorgt ervoor dat de auto­ma­ti­sche rook­mel­der rook niet kan detec­te­ren en dus geen alarm­sig­naal af kan geven naar bij­voor­beeld de brand­meld­in­stal­la­tie. Het is daar­om belang­rijk om de kap­jes na instal­la­tie te ver­wij­de­ren.

Heb jij je schul­dig gemaakt aan één van deze gebre­ken? Geen zor­gen, geluk­kig zijn ze alle­maal vrij een­vou­dig te ver­hel­pen. Wil jij een inspec­tie brand­vei­lig­heid plan­nen of heb je een ande­re vraag? Neem gerust con­tact met ons op.

Deel dit bericht op: