BVAN

Voor­kom brand­over­slag met deze bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len

Brand­over­slag kan gro­te gevol­gen heb­ben en daar­om wilt u dit zoveel moge­lijk voor­ko­men. Brand­we­ren­de maat­re­ge­len inte­gre­ren is daar­om van groot belang bij het ont­wer­pen en bou­wen van bij­voor­beeld appar­te­men­ten en kan­toor­pan­den. In dit arti­ke­len ver­tel­len wij wel­ke bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len u kunt tref­fen om de kans op brand­over­slag te ver­klei­nen.

Brand­over­slag voor­ko­men met brand­we­ren­de gevel­ope­nin­gen

Een maat­re­gel is het plaat­sen van brand­we­ren­de gevel­ope­nin­gen. Dit zijn kozij­nen met daar­in glas dat een bepaal­de peri­o­de bestand is tegen hoge tem­pe­ra­tu­ren. Dit zorgt ervoor dat brand niet over kan slaan naar aan­gren­zen­de brand­com­par­ti­men­ten.

Brand­we­ren­de deu­ren en kozij­nen

Daar­naast kun­nen brand­we­ren­de deu­ren en kozij­nen het ver­schil maken. Deze deu­ren en kozij­nen zijn spe­ci­aal ont­wor­pen om vuur en even­tu­eel rook tegen te hou­den, zodat de brand zich niet kan ver­sprei­den. Het is hier­bij wel belang­rijk om de deu­ren altijd geslo­ten te hou­den en geen deur­stop­per te gebrui­ken.

Con­tact

Wilt u meer weten over hoe u de kans op brand­over­slag kunt beper­ken? Neem con­tact met ons op en brand los! Ons team van spe­ci­a­lis­ten helpt u graag.

Deel dit bericht op: