BVAN

Wat is de kans op brand­over­slag?

De kans op brand­over­slag is een term die veel gebruikt wordt om te beschrij­ven hoe waar­schijn­lijk het is dat een brand zich van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment ver­spreidt. Dit kan gebeu­ren door­dat de stra­lings­in­ten­si­teit, de warm­te die de brand uit­straalt, naar het ande­re brand­com­par­ti­ment over­slaat via gevel­ope­nin­gen, zoals ramen en deu­ren.

Deze fac­to­ren bepa­len de kans op brand­over­slag

De kans op brand­over­slag wordt beïn­vloed door ver­schil­len­de fac­to­ren, zoals de afstand tus­sen de gevel­ope­nin­gen van een brand­com­par­ti­ment. Des te gro­ter de afstand tus­sen de gebou­wen des te klei­ner is de kans op brand­over­slag.

Wet­te­lij­ke eisen om de kans op brand­over­slag te ver­klei­nen

Brand­over­slag kan ver­woes­ten­de scha­de ver­oor­za­ken. Om deze reden zijn er wet­te­lij­ke eisen die voor­schrij­ven dat gebou­wen op een vei­li­ge afstand van elkaar moe­ten wor­den gebouwd en dat de gevels en daken moe­ten vol­doen aan bepaal­de brand­vei­lig­heids­ei­sen.

Het in kaart bren­gen van de eisen

Aan de hand van een brand­over­slag­be­re­ke­ning bere­ke­nen wij de kans op brand­over­slag en bren­gen we in kaart wel­ke maat­re­ge­len u moet tref­fen om de kans hier­op te ver­klei­nen.

Con­tact

Wilt u meer weten over de kans op brand­over­slag of wilt u deze laten bere­ke­nen? Neem con­tact met ons op en brand los. We hel­pen u graag ver­der.

Deel dit bericht op: