BVAN

Wat is de kans op brand­over­slag?

Wat is de kans op brand­over­slag? De kans op brand­over­slag is een term die veel gebruikt wordt om te beschrij­ven hoe waar­schijn­lijk het is dat een brand zich van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment ver­spreidt. Dit kan gebeu­ren door­dat de stra­lings­in­ten­si­teit, de warm­te die de brand uit­straalt, naar het ande­re brand­com­par­ti­ment over­slaat via […]

Voor­kom brand­over­slag met deze bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len

Brandveiligheidsadvies Nederland

Bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len om brand­over­slag te voor­ko­men! Brand­over­slag kan gro­te gevol­gen heb­ben en daar­om wilt u dit zoveel moge­lijk voor­ko­men. Brand­we­ren­de maat­re­ge­len inte­gre­ren is daar­om van groot belang bij het ont­wer­pen en bou­wen van bij­voor­beeld appar­te­men­ten en kan­toor­pan­den. In dit arti­ke­len ver­tel­len wij wel­ke bouw­kun­di­ge maat­re­ge­len u kunt tref­fen om de kans op brand­over­slag te ver­klei­nen. […]

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag

Voorkom brand en brandoverslag met een brandveilige aanpak!

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag Of het nu gaat om een appar­te­men­ten­com­plex of een kan­toor­pand, brand­vei­lig­heid is een belang­rij­ke fac­tor bij het ont­wer­pen van elk gebouw. Een gebouw moet name­lijk niet alleen mooi zijn, maar ook vei­lig zijn voor de gebrui­kers. Wij ver­tel­len u daar­om meer over hoe […]

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie

BVAN - Brandoverslagberekening voor industrie

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie Brand­over­slag is een belang­rijk aspect om reke­ning mee te hou­den bij het ont­wer­pen van een indu­stri­eel gebouw. Het ver­sprei­den van een brand van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment kan name­lijk gro­te gevol­gen heb­ben. Bij­voor­beeld wan­neer daar explo­sie­ve stof­fen opge­sla­gen wor­den. In dit arti­kel ver­tel­len wij u meer over hoe een […]

Wat is brand­over­slag?

Wat is brandoverslag en welke soorten zijn er en wat is de kans op brandoverslag? BVAN legt het uit.

Wat is brand­over­slag? Wan­neer brand via de bui­ten­lucht over kan slaan van het ene gebouw naar het ande­re gebouw is er spra­ke van een risi­co op brand­over­slag. Maar waar­door slaat een brand over en wel­ke soor­ten zijn er? Brand­over­slag in het kort Bij een brand­over­slag breidt een brand zich door warm­te­stra­ling uit en slaat de […]

Brand­over­slag­be­re­ke­ning essen­ti­eel voor appar­te­men­ten­com­plexen

Brandoverslagberekening

Brand­over­slag­be­re­ke­ning essen­ti­eel voor appar­te­men­ten­com­plexen In appar­te­men­ten­com­plexen zijn wonin­gen naast en/of boven elkaar geplaatst, zijn er vaak gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes en delen bewo­ners voor­zie­nin­gen. Daar­naast telt elke woning als een indi­vi­du­eel brand­com­par­ti­ment. Afhan­ke­lijk van het ont­werp kan de kans op brand­over­slag bij een appar­te­men­ten­com­plex aan­we­zig zijn. In dit arti­kel ver­tel­len wij meer over waar­om een brand­over­slag­be­re­ke­ning ook […]

Wan­neer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht?

Wanneer is een brandoverslagberekening verplicht? Wij vertellen u meer!

Wan­neer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht? Een brand­over­slag­be­re­ke­ning is één van de meest voor­ko­men­de docu­men­ten als het aan­komt op brand­vei­lig­heid. Het geeft u en uw orga­ni­sa­tie name­lijk inzicht in de kans op brand­over­slag en of u brand­we­ren­de voor­zie­nin­gen moet tref­fen om de kans hier­op te ver­klei­nen. Maar wan­neer is het ver­plicht om een brand­over­slag­be­re­ke­ning uit te […]

Wat houdt WBDBO in?

Wat betekent WBDBO?

Wat houdt WBDBO in? Defi­ni­tie WBDBO De WBDBO, Weer­stand tegen BrandDoor­slag en BrandOver­slag, is een term die wordt gebruikt in de bouw­kun­de en brand­vei­lig­heid om de brand­we­rend­heid van gebou­wen aan te geven. Het is een maat­staf die aan­geeft hoe­lang een con­struc­tie bestand moet zijn tegen de ver­sprei­ding van brand om de vei­lig­heid van gebrui­kers en […]

Wat is de NEN 6068?

Wat houdt de NEN 6068 in? BVAN legt het uit!

Wat is de NEN 6068? In Neder­land zijn er dui­zen­den NEN-nor­­men voor diver­se werk­ge­bie­den, maar de NEN 6068 is één van de meest voor­ko­men­de NEN-nor­­men in de brand­vei­lig­heid van gebou­wen. Deze Neder­land­se norm richt zich spe­ci­fiek op de bepa­ling­s­me­tho­de voor de WBDBO. In dit arti­kel ver­tel­len we u meer over deze norm, voor wie deze […]

Brand­over­slag via de gevel, zo voor­komt u dat!

Brandoverslagberekening

Brand­over­slag via de gevel, zo voor­komt u dat! Brand­over­slag via de gevel is een veel voor­ko­mend risi­co bij onder ande­re appar­te­men­ten­com­plexen. Het is dan ook belang­rijk om brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len te tref­fen om het risi­co hier­op te ver­klei­nen. In dit arti­kel ver­tel­len wij hoe u dat kunt doen. Brand­vei­li­ge gevel­ope­nin­gen De gevels, waar­bin­nen een brand­com­par­ti­ment is gele­gen, […]