BVAN

Brand­over­slag­be­re­ke­ning essen­ti­eel voor appar­te­men­ten­com­plexen

In appar­te­men­ten­com­plexen zijn wonin­gen naast en/of boven elkaar geplaatst, zijn er vaak gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes en delen bewo­ners voor­zie­nin­gen. Daar­naast telt elke woning als een indi­vi­du­eel brand­com­par­ti­ment. Afhan­ke­lijk van het ont­werp kan de kans op brand­over­slag bij een appar­te­men­ten­com­plex aan­we­zig zijn. In dit arti­kel ver­tel­len wij meer over waar­om een brand­over­slag­be­re­ke­ning ook voor uw gebouw van groot belang is.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning wet­te­lijk ver­plicht

Afhan­ke­lijk van de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten is een brand­over­slag­be­re­ke­ning wet­te­lijk ver­plicht bij­voor­beeld bij het indie­nen van een ver­gun­nings­aan­vraag. We heb­ben de voor­schrif­ten voor u op een rij­tje gezet!

  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten klei­ner is dan 5 meter moe­ten de gevel­ope­nin­gen, zoals een spa­ring, brand­we­rend uit­ge­voerd te wor­den.
  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten tus­sen de 5 meter en 15 meter is, moet het brand­over­sla­gri­si­co beoor­deeld wor­den aan de hand van de NEN 6068. Uit de brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 moet dan blij­ken of er aan­vul­len­de voor­zie­nin­gen ver­eist zijn.
  • Bij een afstand gro­ter dan 15 meter is een brand­over­slagon­der­zoek niet nood­za­ke­lijk. De afstand beperkt de kans op brand­over­slag name­lijk vol­doen­de.

Risi­co­be­oor­de­ling bij appar­te­men­ten­com­plexen

Appar­te­men­ten­com­plexen heb­ben vaak spe­ci­fie­ke kern­mer­ken die het risi­co op brand­over­slag kun­nen ver­gro­ten. U kunt hier­bij den­ken aan gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes, meer­de­re voor­zie­nin­gen en natuur­lijk het gro­te aan­tal brand­com­par­ti­men­ten. Bij het opstel­len van een brand­over­slag­be­re­ke­ning nemen wij deze fac­to­ren mee en kij­ken we heel gericht waar brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Effi­ci­ën­te brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len

Aan de hand van de brand­over­slag­be­re­ke­ning bren­gen we in kaart waar de risico’s op brand­over­slag in uw appar­te­men­ten­com­plex ont­staan. Met behulp van de brand­over­slag­be­re­ke­ning kunt u gerich­te en pas­sen­de brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len tref­fen, zoals het aan­bren­gen van brand­we­ren­de voor­zie­nin­gen in gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes. Door deze maat­re­ge­len te tref­fen waar­borgt u de brand­vei­lig­heid van uw gebouw.

Kos­ten bespa­ren met een brand­over­slag­be­re­ke­ning

Als laat­ste kan het laten uit­voe­ren van een brand­over­slag­be­re­ke­ning geld bespa­ren. U kunt name­lijk gerich­te maat­re­ge­len tref­fen om de kans op brand­over­slag te ver­klei­nen en u doet geen onno­di­ge uit­ga­ven aan over­bo­di­ge brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len.

De voor­de­len van een brand­over­slag­be­re­ke­ning op een rij

  • U waar­borgt de vei­lig­heid van gebrui­kers en bewo­ners van uw appar­te­men­ten­com­plex.
  • U krijgt een hel­der over­zicht van de beno­dig­de aan­pas­sin­gen.
  • U bespaart op kos­ten van brand­we­ren­de begla­zing, kozijn­con­struc­ties en gevel­be­pla­ting.

Con­tact

Wilt u ook de brand­vei­lig­heid van uw appar­te­men­ten­com­plex waar­bor­gen of heeft u een vraag over brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen? Neem con­tact met ons op en brand los!

Deel dit bericht op: