BVAN

Wan­neer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht?

Een brand­over­slag­be­re­ke­ning is één van de meest voor­ko­men­de docu­men­ten als het aan­komt op brand­vei­lig­heid. Het geeft u en uw orga­ni­sa­tie name­lijk inzicht in de kans op brand­over­slag en of u brand­we­ren­de voor­zie­nin­gen moet tref­fen om de kans hier­op te ver­klei­nen. Maar wan­neer is het ver­plicht om een brand­over­slag­be­re­ke­ning uit te laten voe­ren? Dit ver­tel­len wij u graag!

Waneer is een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht?

Afhan­ke­lijk van de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 wet­te­lijk ver­plicht. De voor­waar­den hier­voor lui­den als volgt:

  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten klei­ner is dan 5 meter moe­ten de gevel­ope­nin­gen, bij­voor­beeld een spa­ring, brand­we­rend uit­ge­voerd te wor­den.
  • Indien de afstand tus­sen de brand­com­par­ti­men­ten tus­sen de 5 meter en 15 meter is, moet het brand­over­sla­gri­si­co beoor­deeld wor­den aan de hand van de NEN 6068. Uit de brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 moet dan blij­ken of er aan­vul­len­de voor­zie­nin­gen ver­eist zijn.
  • Bij een afstand gro­ter dan 15 meter is een brand­over­slagon­der­zoek niet nood­za­ke­lijk. De afstand beperkt de kans op brand­over­slag name­lijk vol­doen­de.

Kort­om, ligt het naast­ge­le­gen brand­com­par­ti­ment op een afstand van 5 tot 15 meter? Dan is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form deze NEN-norm ver­plicht.

Veel voor­ko­men­de aan­lei­din­gen brand­over­slag­be­re­ke­ning

Bouw­ver­gun­ning­aan­vraag

Één van de voor­beel­den waar­bij een brand­over­slag­be­re­ke­ning ver­plicht is, is bij het indie­nen van een bouw­ver­gun­ning voor een nieuw pand of de uit­brei­ding van een bestaand gebouw. Het nieu­we gebouw kan name­lijk te dicht bij een bestaand gebouw geplaatst wor­den, waar­door er een risi­co op brand­over­slag ont­staat. Met behulp van de bere­ke­ning laat u zien dat het ont­werp vol­doet aan de brand­vei­lig­heids­voor­schrif­ten en dat u alle voor­zorgs­maat­re­ge­len getrof­fen heeft.

Brand­over­slag bere­ke­ning ver­plicht bij spe­ci­fie­ke gebouw­ken­mer­ken

Gebou­wen met spe­ci­fie­ke ken­mer­ken, zoals open ruim­tes, gro­te glas­op­per­vlak­ken of gebou­wen die dicht op elkaar zijn gebouwd, heb­ben een ver­hoogd risi­co op brand­over­slag en daar­om moet er voor deze gebou­wen een brand­over­slag­be­re­ke­ning gemaakt wor­den. Zo weet u zeker dat u alle brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len getrof­fen heeft om het risi­co op een over­slaan­de brand te te beper­ken.

Risi­co­be­oor­de­ling

Bij het beoor­de­len van de brandrisico’s bin­nen uw gebouw, bij­voor­beeld tij­dens een brand­vei­lig­heids­au­dit van de brand­weer, kan het nodig zijn om een brand­over­slag­be­re­ke­ning uit te laten voe­ren om het poten­ti­ë­le risi­co op een over­slaan­de brand te bepa­len.

Reno­va­tie van bestaan­de gebou­wen

Wan­neer u reno­va­tie­plan­nen heeft, kan het ver­plicht zijn om uw plan­nen te toet­sen op brand­vei­lig­heid. Het kan bij­voor­beeld zijn dat u een gro­te raam­par­tij wilt laten instal­le­ren. Hier­door neemt de kans op ver­ti­ca­le brand­over­slag toe en moe­ten er aan­vul­len­de maat­re­ge­len getrof­fen wor­den.

Brand los!

Wilt u meer weten over brand­over­slag­be­re­ke­nin­gen of wilt u weten of u ver­plicht bent een brand­over­slag­be­re­ke­ning uit te laten voe­ren? Neem con­tact met ons op en brand los! Ons team van spe­ci­a­lis­ten helpt u graag ver­der.

Deel dit bericht op: