BVAN

Brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie

Brand­over­slag is een belang­rijk aspect om reke­ning mee te hou­den bij het ont­wer­pen van een indu­stri­eel gebouw. Het ver­sprei­den van een brand van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment kan name­lijk gro­te gevol­gen heb­ben. Bij­voor­beeld wan­neer daar explo­sie­ve stof­fen opge­sla­gen wor­den. In dit arti­kel ver­tel­len wij u meer over hoe een brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie uw orga­ni­sa­tie helpt om dit te voor­ko­men

Wat is een brand­over­slag­be­re­ke­ning voor indu­strie­func­tie?

Bij brand­over­slag breidt een brand zich door warm­te­stra­ling uit via de bui­ten­lucht en slaat de brand over van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment. De kans hier­op wordt bere­kend aan de hand van een brand­over­slag­be­re­ke­ning. Bij het bere­ke­nen van de kans op brand­over­slag hou­den we reke­ning met de groot­te van het brand­com­par­ti­ment en de afstand tus­sen ande­re brand­com­par­ti­men­ten. Nadat we de kans op brand­over­slag bere­kend heb­ben, bren­gen we in kaart hoe u deze kans kunt ver­klei­nen met behulp van brand­we­ren­de maat­re­ge­len die pas­sen bij het gebruik van uw gebouw.

Rand­voor­waar­den voor indu­strie­func­tie

De gebruiks­func­tie is een kern­be­grip in het Bouw­be­sluit 2012 en wordt als volgt beschre­ven: “de gedeel­ten van een bouw­werk die een­zelf­de gebruiks­be­stem­ming heb­ben en die samen een gebruik­s­een­heid vor­men.”

Gebruiks­func­ties heb­ben als doel onder­scheidt in gebruik bij gebou­wen te cre­ë­ren. Dit is belang­rijk omdat elke gebruiks­func­tie ande­re voor­schrif­ten heeft. Onder ande­re de maxi­ma­le bezet­tings­graad en de ver­eis­te brand­we­ren­de maat­re­ge­len ver­schil­len per func­tie.  

Aller­eerst is een brand­over­slag­be­re­ke­ning con­form de NEN 6068 ver­plicht bij indu­stri­ë­le ruim­tes tot 15 meter hoog. Daar­naast mag er geen beschermd sub­com­par­ti­ment of ander brand­com­par­ti­ment boven het brand­com­par­ti­ment gele­gen zijn.  Als laat­ste moet de hori­zon­ta­le afstand van de ene gevel­ope­ning naar de ande­re gevel­ope­ning mini­maal 5 meter zijn. 

Deze maat­re­ge­len kunt u tref­fen

Voor­ko­men is beter dan gene­zen en daar­om delen wij een aan­tal advie­zen. Aller­eerst kunt u tij­dens de bouw van het indu­stri­ë­le pand gebruik maken van brand­we­ren­de mate­ri­a­len met als doel de ver­sprei­ding van brand te voor­ko­men. Zorg er daar­naast voor dat er vol­doen­de ruim­te is tus­sen de ver­schil­len­de gebou­wen om de kans op een over­slaan­de brand te ver­klei­nen. Een sprink­ler­in­stal­la­tie kan daar­naast een goe­de maat­re­gel zijn om brand­over­slag te voor­ko­men.

Wilt u meer weten over een brand­over­slag­be­re­ke­ning en hoe u de brand­vei­lig­heid bin­nen uw orga­ni­sa­tie waar­borgt? Neem con­tact met ons op en brand los! We den­ken graag met u mee.

 

Deel dit bericht op: