BVAN

Wat houdt WBDBO in?

Defi­ni­tie WBDBO

De WBDBO, Weer­stand tegen BrandDoor­slag en BrandOver­slag, is een term die wordt gebruikt in de bouw­kun­de en brand­vei­lig­heid om de brand­we­rend­heid van gebou­wen aan te geven. Het is een maat­staf die aan­geeft hoe­lang een con­struc­tie bestand moet zijn tegen de ver­sprei­ding van brand om de vei­lig­heid van gebrui­kers en bewo­ners van gebou­wen te waar­bor­gen. De WBDBO is samen­ge­steld uit drie deel­as­pec­ten, name­lijk bezwij­ken ® vlam­dicht­heid (E), ther­mi­sche iso­la­tie betrok­ken op de tem­pe­ra­tuur (I) en ther­mi­sche iso­la­tie, betrok­ken op de warm­te­stra­ling (W).

Bezwij­ken ®

Bezwij­ken staat voor de tijd dat de dra­gen­de con­struc­tie zijn func­tie behoudt. Kort­om, hoe­lang duurt het voor­dat de con­struc­tie het begeeft.

Vlam­dicht­heid (E)

De vlam­dicht­heid is de tijd die de vlam­men nodig heb­ben om van de ene kant van de ruim­te naar de ande­re kant van de ruim­te te ver­sprei­den. Deze tijd wordt uit­ge­drukt in minu­ten.

Tem­pe­ra­tuur (I)

De tem­pe­ra­tuur geme­ten op de opper­vlak­te van de con­struc­tie die een bepaal­de tijd gemid­deld niet hoger mag wor­den dan 140⁰C met een maxi­mum tem­pe­ra­tuur van 180⁰C. De tem­pe­ra­tuur ver­schil­len zijn ten opzich­te van de omge­vings­tem­pe­ra­tuur.

Ther­mi­sche iso­la­tie (W)

Ther­mi­sche iso­la­tie is de tijd dat de tem­pe­ra­tuur aan de niet bloot­ge­stel­de wand niet boven een bepaal­de tem­pe­ra­tuur stijgt.

Het ver­schil tus­sen brand­we­rend­heid en WBDBO

Een vloer, pla­fond of gevel kan een bepaal­de brand­we­rend­heid heb­ben. We heb­ben het hier over één spe­ci­fiek onder­deel van de con­struc­tie. De WBDBO daar­en­te­gen heeft betrek­king op de brand­we­rend­heid van het vol­le­di­ge brand­com­par­ti­ment, waar­on­der deu­ren, vloe­ren, con­struc­ties, bouw­ma­te­ri­a­len etc.

Wilt u meer weten over de WBDBO of heeft u een bran­den­de vraag? Neem con­tact met ons op. Ons team staat voor u klaar.

Deel dit bericht op: