BVAN

Wat is brand­over­slag?

Wan­neer brand via de bui­ten­lucht over kan slaan van het ene gebouw naar het ande­re gebouw is er spra­ke van een risi­co op brand­over­slag. Maar waar­door slaat een brand over en wel­ke soor­ten zijn er?

Brand­over­slag in het kort

Bij een brand­over­slag breidt een brand zich door warm­te­stra­ling uit en slaat de brand over van het ene brand­com­par­ti­ment naar het ande­re brand­com­par­ti­ment. Dit kan bin­nen een gebouw plaats­vin­den, op één per­ceel of op een naast­ge­le­gen per­ceel. In elk gebouw zijn brandoverslagrisico’s aan­we­zig, maar met een brand­over­slag­be­re­ke­ning toont u aan dat het risi­co vol­doen­de laag is.

 

Soor­ten brand­over­slag

Er zijn ver­schil­len­de soor­ten die op kun­nen tre­den tij­dens een brand. Wij lich­ten de meest voor­ko­men­de soor­ten toe.

1.     Ver­ti­ca­le brand­over­slag

Ver­ti­ca­le brand­over­slag komt met name voor bij appar­te­men­ten­com­plexen. Bij veel appar­te­men­ten­com­plexen lopen de gla­zen­pui­en van vloer tot vloer, waar­door de afstand tus­sen de kozij­nen erg klein is. Hier­door is de kans op brand­over­slag naar een boven­ge­le­gen appar­te­ment groot.

2.     Hori­zon­ta­le brand­over­slag bij indu­strie en uti­li­tai­re gebou­wen

Hori­zon­ta­le brand­over­slag komt veel voor bij indu­stri­ë­le en uti­li­tai­re gebou­wen. Hete gas­sen, zoals rook en bran­den­de deel­tjes stij­gen op en ver­sprei­den zich naar aan­gren­zen­de brand­com­par­ti­men­ten. De warm­te­stra­ling van de uit­slaan­de vlam­men kan brand­ba­re mate­ri­a­len in de aan­gren­zen­de gebou­wen ver­war­men en zo een nieu­we brand ver­oor­za­ken.

3.     Stra­lings­over­slag

Door de warm­te­stra­ling van de brand kan er brand­over­slag plaats­vin­den.

4.     Brand­door­slag

Dit is het door­slaan van brand door een wand, pla­fond of vloer van een gebouw naar een aan­gren­zend brand­com­par­ti­ment. Brand­door­slag kan optre­den wan­neer er geen brand­we­ren­de mate­ri­a­len aan­we­zig zijn om de ver­sprei­ding van brand tegen te gaan.

Con­tact

Bij het ont­wer­pen van een gebouw of het maken van reno­va­tie­plan­nen is het dus van groot belang om te begrij­pen wat brand­over­slag is wel­ke soor­ten er zijn, zo kunt u de risico’s op hier­op beper­ken. Wij hel­pen u en uw orga­ni­sa­tie hier graag bij! Heeft u daar­om een vraag over brand­over­slag of wilt u een brand­over­slag­be­re­ke­ning laten maken? Neem gerust con­tact met ons op en brand los! We den­ken graag met u mee.

Deel dit bericht op: