BVAN

Gebouw­ont­werp: Een brand­vei­li­ge en inte­gra­le aan­pak ter voor­ko­ming van brand en brand­over­slag

Of het nu gaat om een appar­te­men­ten­com­plex of een kan­toor­pand, brand­vei­lig­heid is een belang­rij­ke fac­tor bij het ont­wer­pen van elk gebouw. Een gebouw moet name­lijk niet alleen mooi zijn, maar ook vei­lig zijn voor de gebrui­kers. Wij ver­tel­len u daar­om meer over hoe u met een inte­gra­le en brand­vei­li­ge aan­pak brand­over­slag kunt voor­ko­men! 

Een brand­vei­li­ge bena­de­ring

Een brand­vei­li­ge bena­de­ring houdt in dat het ont­werp van het gebouw is gericht op het mini­ma­li­se­ren van de risico’s op brand en het ver­klei­nen van de kans op brand­over­slag. Dit kan onder meer door het gebruik van brand­we­ren­de mate­ri­a­len en het cre­ë­ren van brand­com­par­ti­men­ten. We ver­tel­len u hier­over meer in deze blog.

 

Een inte­gra­le bena­de­ring

Een inte­gra­le bena­de­ring houdt in dat alle aspec­ten van het gebouw op elkaar wor­den afge­stemd. U kunt hier­bij den­ken aan de inde­ling van het gebouw, de mate­ri­a­len die u gebruikt en de ont­wik­ke­ling van de vlucht­rou­tes. Door alle aspec­ten op elkaar af te stem­men, cre­ëert u een balans tus­sen een mooi gebouw en een brand­vei­lig gebouw.

 

Voor­kom brand­over­slag en ver­werk brand­vei­lig­heid in uw gebouw

Om de kans op brand en brand­over­slag te mini­ma­li­se­ren, advi­se­ren wij om al in de ont­werp­fa­se reke­ning te hou­den met de mate­ri­a­len die u gaat gebrui­ken en te bepa­len wel­ke maat­re­ge­len u gaat tref­fen. Zo voor­komt u tij­dens of na de bouw ver­ras­sin­gen en ver­plich­te aan­pas­sin­gen. Wij kun­nen u hier­bij onder­steu­nen met behulp van een bouw­plan­toet­sing en een brand­over­slag­be­re­ke­ning op basis van de ont­wer­pen.

Wilt u meer weten over een brand­over­slag­be­re­ke­ning, een bouw­plan­toet­sing of heeft u een ande­re bran­den­de vraag? Neem gerust con­tact met ons op.

 

Deel dit bericht op: