BVAN

Brand­over­slag via de gevel, zo voor­komt u dat!

Brand­over­slag via de gevel is een veel voor­ko­mend risi­co bij onder ande­re appar­te­men­ten­com­plexen. Het is dan ook belang­rijk om brand­vei­lig­heids­maat­re­ge­len te tref­fen om het risi­co hier­op te ver­klei­nen. In dit arti­kel ver­tel­len wij hoe u dat kunt doen.

Brand­vei­li­ge gevel­ope­nin­gen

De gevels, waar­bin­nen een brand­com­par­ti­ment is gele­gen, moe­ten weer­stand bie­den tegen brand­over­slag. Dit met als doel de kans op brand­over­slag vol­doen­de te beper­ken. Gevel­ope­nin­gen, zoals ramen en deu­ren, spe­len hier­bij een belang­rij­ke rol.

Aan de bui­ten­zij­de van de gevel moet de eer­ste 2,5 meter (van­af de grond geme­ten) vol­doen aan brand­klas­se B. Kies daar­om bij de bouw van uw  woning of bedrijfs­pand voor deu­ren en ramen die vol­doen aan deze klas­se en geef brand­over­slag geen kans.

Het is daar­naast ver­plicht om bij de bouw van een nieuw­bouw­wo­ning of bedrijfs­pand 2,5 meter van­af de grond te wer­ken met brand­we­ren­de voor­zie­nin­gen die vol­doen aan brand­klas­se 2.

Ook is het belang­rijk om de gevel te voor­zien van brand­we­ren­de roos­ters en afsluit­ba­re ven­ti­la­tie­ope­nin­gen, zodat rook en hit­te goed afge­voerd kun­nen wor­den.

 

Con­tact

Wilt u meer weten over wat u kunt doen om de kans op brand­over­slag te ver­klei­nen of wilt u een brand­over­slag bere­ke­ning uit laten voe­ren? Neem gerust con­tact met ons op en brand los. We den­ken graag met u mee en komen met de juis­te oplos­sing voor uw vraag­stuk!

Deel dit bericht op: