BVAN

Bouw­plan­toets brand­vei­lig­heid

In de ont­werp­fa­se van een gebouw is het belang­rijk om brand­vei­lig­heid mee te nemen. Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land kan al in het begin­sta­di­um jouw schet­sen toet­sen op eisen voor de brand­vei­lig­heid vol­gens het Bouw­be­sluit 2012 en gel­den­de nor­men. Dit doen we met behulp van een bouw­plan­toets. We kij­ken hier­bij of jouw plan haal­baar is of dat aan­pas­sin­gen nodig zijn. We den­ken met je mee en komen met oplos­sin­gen.

Advies over ont­werp­schet­sen en ver­bouw bestaan­de gebou­wen

Bij het ver­bou­wen van een bestaand gebouw, zoals een kan­toor­pand ver­an­de­ren in een appar­te­men­ten­com­plex, is het van belang om de ont­werp­schet­sen te toet­sen. Wij bren­gen met behulp van een quicks­can voor jou in kaart aan wel­ke eisen het gebouw moet vol­doen en wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de brand­vei­lig­heid te waar­bor­gen.

Boven­dien stel­len we een rap­por­ta­ge op voor de ver­gun­nings­aan­vraag. In dit rap­port staan alle zaken beschre­ven die nodig zijn op het gebied van brand­vei­lig­heid. Door dit in een vroeg sta­di­um uit te voe­ren, zor­gen we ervoor dat jij inzicht hebt en dat je geen onno­di­ge kos­ten maakt.

Hoe gaan we te werk?

Bespre­ken van de opdracht

Wij hou­den van snel scha­ke­len, kor­te lij­nen en komen snel tot de kern. Om deze reden vin­den wij het altijd pret­tig om samen met jou de opdracht door te spre­ken. Ver­vol­gens vra­gen we je om de docu­men­ten naar ons op te stu­ren en waar­na wij als team star­ten met een bouw­plan­toets. Voor het geven van een goed en pas­send advies, kij­ken we naar de vol­gen­de zaken:

 • Brand­schei­din­gen
 • Deu­ren die zelf­slui­tend uit­ge­voerd moe­ten wor­den
 • Eisen aan sluit­werk van deu­ren in de vlucht­rou­te
 • Brandoverslagrisico’s
 • Vlucht­rou­tes
 • Vlucht­rou­te-aan­dui­ding
 • Dek­king van blus­mid­de­len (draag­ba­re blus­toe­stel­len en brand­slang­has­pels)
 • Nood­ver­lich­ting
 • Type rook­de­tec­tie NEN 2555 of NEN 2535
 • Eisen qua mate­ri­a­li­se­ring
 • Toe­gan­ke­lijk­heid voor de hulp­dien­sten

Rap­por­ta­ge bouw­plan­toets

De resul­ta­ten van onze bouw­plan­toet­sing ver­stu­ren we ver­vol­gens naar jou als opdracht­ge­ver. Jij kunt dan het rap­port door­ne­men en even­tu­e­le aan­pas­sin­gen bespre­ken met het bouw­team. Wan­neer jij dit hebt afge­rond, ver­wer­ken we alles in een rap­port dat je kunt mee­stu­ren met de aan­vraag voor de omge­vings­ver­gun­ning en de mel­ding brand­vei­lig gebruik. Heb je tus­sen­tijds vra­gen? Geen zor­gen! Neem gerust con­tact met ons op en dan hel­pen wij je ver­der.

Brand los!

Wil jij weten of brand­vei­lig­heid goed is gewaar­borgd in jouw ont­werp­schets? Neem con­tact met ons op en brand los

Meer weten over een bouw­plan­toets?

Wil jij weten of brand­vei­lig­heid goed is gewaar­borgd in jouw ont­werp­schets? Neem con­tact met ons op en brand los!

Onze dien­sten

Bekijk ook deze dien­sten

Wil jij meer weten over wat we voor jou kun­nen bete­ke­nen? Bekijk dan al onze dien­sten of neem con­tact met ons op.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een bere­ke­ning en met een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou met het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. Met behulp van deze goed inge­rich­te com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat jij en ande­re gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood, met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of jouw gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of jouw bedrijfs­pand vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Inspec­tie brand­vei­lig­heid

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land is een onaf­han­ke­lij­ke par­tij en we inspec­te­ren of het gebouw vol­doet aan de ver­eis­te brand­vei­lig­heids­ei­sen. Daar­naast geven we advies hoe je de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau kunt til­len.

Brand­over­slag­be­re­ke­ning

Jij wilt een over­slaan­de brand voor­ko­men en daar helpt Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land jou graag bij. Wij komen met een brand­over­slag­be­re­ke­ning en een advies over brand­we­ren­de maat­re­ge­len om dit risi­co zo klein moge­lijk te hou­den.

Gro­te brand­com­par­ti­men­ten

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land helpt jou bij goed inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten. We voe­ren een vuur­last­be­re­ke­ning uit, stel­len gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ges op en komen met een advies.

Ont­rui­mings­plan & ont­rui­mings­te­ke­nin­gen

Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land zorgt ervoor dat gebrui­kers het gebouw vei­lig kun­nen ver­la­ten in geval van nood met behulp van een goed ont­rui­mings­plan en dui­de­lij­ke ont­rui­mings­plat­te­gron­den.

Opvang- en door­stroom­ca­pa­ci­teit

Door mid­del van een bere­ke­ning ‘door­stroom en opvang­ca­pa­ci­teit’ con­tro­leert Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land of het gebouw vol­doen­de vlucht­rou­tes heeft, zodat bij een nood­si­tu­a­tie alle gebrui­kers bin­nen één minuut in een vei­lig gebied opge­van­gen kun­nen wor­den.

Brand­meld- en ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­ties

Het is belang­rijk dat jij en ande­re gebrui­kers van jouw gebouw zo snel moge­lijk weten dat er brand is. Een brand­meld­in­stal­la­tie is daar­om van levens­be­lang. Wil je graag een goe­de en betrouw­ba­re brand­meld­in­stal­la­tie of ont­rui­ming­s­a­larm­in­stal­la­tie? Dan ben je bij Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land op het juis­te adres.

Onze pro­jec­ten

Deze brand­jes heb­ben wij geblust

Nieuws­gie­rig naar ande­re pro­jec­ten van Brand­vei­lig­heids­ad­vies Neder­land?