Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken

Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid en hoe je ze oplost! Tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid ziet ons team van spe­ci­a­lis­ten vaak dezelf­de gebre­ken. Op het eer­ste oog lij­ken deze gebre­ken onschul­dig, maar bij een brand kun­nen ze gro­te gevol­gen heb­ben. In dit arti­kel laten wij […]

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een PvE in? Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in? Wan­neer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Dit gebeurt con­form NEN2535 of NEN2575 te gebeu­ren. Maar wat houdt een PvE in en waar moet je reke­ning mee hou­den. […]

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties Het kan las­tig zijn om de brand­vei­lig­heid van bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties te laten vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving. Aller­eerst bestaat een pui­con­struc­tie vaak uit een meer­de­re ele­men­ten en com­bi­na­ties van mate­ri­a­len in aller­lei afme­tin­gen, waar­door het bepa­len van de brand­we­rend­heid en rook­door­la­tend­heid erg inge­wik­keld is. Boven­dien is het eer­der regel­maat […]

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring Jouw bedrijf blijft zich door ont­wik­ke­len. Je bouwt bij­voor­beeld een nieu­we loods, voegt nieu­we pro­duc­ten toe aan jouw assor­ti­ment of een pand krijgt een nieu­we func­tie. Elke ver­an­de­ring kan invloed heb­ben op de brand­vei­lig­heid van jouw pand. Om deze reden is het van belang om brand­vei­lig­heid te ver­we­ven in je […]

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht Heb jij net als 76% van Neder­land al een rook­mel­der op alle ver­die­pin­gen en in de vlucht­rou­te van in jouw woning geïn­stal­leerd? Dan hoef je geen actie te onder­ne­men. Heb jij nog geen rook­mel­der in jouw vlucht­rou­te dan is dit arti­kel spe­ci­aal voor jou! […]