BVAN

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig?

Brandveilig vuurwerk bewaren, hoe doe je dat?

Vuur­werk, hoe doet u dat (brand)veilig? Vuur­werk afste­ken is uiter­aard een tra­di­tie die gepaard gaat met de jaar­wis­se­ling, maar al dat vuur­werk moet thuis wor­den opge­sla­gen. Hoe u dit vei­lig doet en wat de wet erover zegt, leg­gen we u graag uit in deze blog.  Aan­schaf Vuur­werk mag alleen ver­kocht wor­den op 29, 30 en […]

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak

Brand­pre­ven­tie­we­ken Check, koop en plak “Dat rook­mel­ders uw leven kun­nen red­den, weet vrij­wel ieder­een”, ver­telt Peter Schuur­mans. Peter is al meer dan 30 jaar actief bij de brand­weer en expert Brand­vei­lig Leven. “Geluk­kig heb­ben steeds meer men­sen rook­mel­ders in huis. Daar ben ik best trots op. Wel vra­gen men­sen regel­ma­tig wat de bes­te plek is […]

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen Brand­vei­lig­heid bin­nen zorg­in­stan­ties is van groot belang. Pati­ën­ten zijn name­lijk in veel geval­len kwets­baar en kun­nen in het geval van een brand of een ande­re nood­si­tu­a­tie niet zelf­stan­dig vluch­ten. Het is daar­om van essen­ti­eel belang dat uw zorg­in­stan­tie vol­doet aan de wet­te­lijk eisen op het gebied van brand­vei­lig­heid en een beet­je meer! […]

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties Het kan las­tig zijn om de brand­vei­lig­heid van bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties te laten vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving. Aller­eerst bestaat een pui­con­struc­tie vaak uit een meer­de­re ele­men­ten en com­bi­na­ties van mate­ri­a­len in aller­lei afme­tin­gen, waar­door het bepa­len van de brand­we­rend­heid en rook­door­la­tend­heid erg inge­wik­keld is. Boven­dien is het eer­der regel­maat […]

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring

Brand­vei­lig­heid ver­we­ven in je bedrijfs­voe­ring Jouw bedrijf blijft zich door ont­wik­ke­len. Je bouwt bij­voor­beeld een nieu­we loods, voegt nieu­we pro­duc­ten toe aan jouw assor­ti­ment of een pand krijgt een nieu­we func­tie. Elke ver­an­de­ring kan invloed heb­ben op de brand­vei­lig­heid van jouw pand. Om deze reden is het van belang om brand­vei­lig­heid te ver­we­ven in je […]

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht Heb jij net als 76% van Neder­land al een rook­mel­der op alle ver­die­pin­gen en in de vlucht­rou­te van in jouw woning geïn­stal­leerd? Dan hoef je geen actie te onder­ne­men. Heb jij nog geen rook­mel­der in jouw vlucht­rou­te dan is dit arti­kel spe­ci­aal voor jou! […]