BVAN

Brandoverslagrisico’s

Wat is een brand­over­slag, wel­ke fac­to­ren spe­len een rol bij het bere­ke­nen, hoe wordt de kans op brand­over­slag bere­kend en wie is ver­ant­woor­de­lijk voor de brand­vei­lig­heid van een gebouw? Het zijn de vier meest gestel­de vra­gen met betrek­king tot een brand­over­slag­be­re­ke­ning en wij geven graag ant­woord op deze vra­gen! In dit arti­kel ver­tel­len wij jou meer over brand­over­slag, de fac­to­ren, de bere­ke­ning en de ver­ant­woor­de­lijk­heid van jou als gebouw­ei­ge­naar.

Wat is brand­over­slag?

Bij brand­over­slag breidt een brand zich door warm­te­stra­ling via de bui­ten­lucht uit naar een ander brand­com­par­ti­ment. Een voor­beeld hier­van is een brand bin­nen een appar­te­men­ten­com­plex die over­slaat via een gevel­ope­ning naar een ande­re ver­die­ping (zie afbeel­ding). Met een brand­over­slag­be­re­ke­ning reke­nen we uit hoe groot dit risi­co is. Als de warm­te­stra­ling hoger is dan 15 kW/m2 is er spra­ke van een brand­over­sla­gri­si­co.

Wel­ke fac­to­ren zijn van invloed op een brand­over­slag­be­re­ke­ning?

Het risi­co op brand­over­slag wordt met name bepaald door de tota­le opper­vlak­te van het brand­com­par­ti­ment, het aan­tal gevel­ope­nin­gen en de onder­lin­ge afstand tus­sen deze ope­nin­gen. Bij gro­te brand­com­par­ti­men­ten met één gevel­ope­ning is de vla­min­ten­si­teit bij­voor­beeld hoger, waar­door brand­over­slag snel­ler plaats­vindt. Een moge­lij­ke oplos­sing is het com­par­ti­ment te voor­zien van extra gevel­ope­nin­gen, waar­door de vla­min­ten­si­teit ver­deeld wordt. Ook de hoog­te van de borst­we­ring van het boven­lig­gen­de brand­com­par­ti­ment is van invloed. Hoe lager deze is, hoe gro­ter het risi­co op over­slag. Om brand­over­slag via de gevel­ope­nin­gen te voor­ko­men, kun je kie­zen voor één- of twee­zij­dig brand­we­rend glas.

Een brand­over­slag kan ook plaats­vin­den tus­sen twee gebou­wen op ver­schil­len­de per­ce­len. Hier­bij speelt niet alleen de afstand tus­sen bei­de gebou­wen een rol, maar ook de spie­gel­sym­me­trie. Het Bouw­be­sluit 2012 schrijft hier­over het vol­gen­de: “Bij het bepa­len van de weer­stand tegen brand­door­slag en brand­over­slag van een brand­com­par­ti­ment naar een ruim­te van een gebouw op een aan­gren­zend per­ceel, wordt voor het gebouw op het ande­re per­ceel uit­ge­gaan van een iden­tiek maar spie­gel­sym­me­trisch ten opzich­te van de per­ceels­grens gele­gen gebouw. Als het per­ceel grenst aan een open­ba­re weg, open­baar water, open­baar groen, of een per­ceel dat niet is bestemd voor bebou­wing of voor een speel­tuin, een kam­peer­ter­rein of opslag van brand­ge­vaar­lij­ke stof­fen of van brand­ba­re niet mili­eu­ge­vaar­lij­ke stof­fen, vindt deze spie­ge­ling plaats ten opzich­te van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat per­ceel.”

Daar­naast zijn er ook eisen van­uit de NEN 6068, zoals de hoog­te van het gebouw/brandcompartiment.Bij gebou­wen waar­van de hoog­ste vloer van het gebruiks­ge­bied onder de twin­tig meter ligt, mag reduc­tie wor­den toe­ge­past. Deze reduc­tie mag plaats­vin­den omdat de kans op suc­ces­vol­le brand­be­strij­ding en hulp­ver­le­ning gro­ter is bij een lager gebouw dan bij een hoger gebouw.

Als laat­ste maakt het ver­schil of het gaat om nieuw­bouw of bestaan­de bouw. Hier­voor gel­den ver­schil­len­de regels ten aan­zien van de ont­vluch­tings­tijd en brand­over­slag in het bouw­be­sluit.

Hoe wordt een brand­over­slag­be­re­ke­ning gemaakt?

Door het brand­com­par­ti­ment te model­le­ren, bepa­len we het risi­co op brand­over­slag. We begin­nen met het invoe­ren van het gebruiks­op­per­vlak­te van het des­be­tref­fen­de brand­com­par­ti­ment in het com­pu­ter­mo­del. Nadien voe­ren we de hoog­tes in van het brand­com­par­ti­ment.

Op deze wij­ze ont­staat er een 3D model van het brand­com­par­ti­ment. Ver­vol­gens voe­ren we de gevel­ope­nin­gen deze wor­den dan beschouw als open in het brand­com­par­ti­ment. Als laat­ste plaat­sen wij de  obser­va­tie­pun­ten op de plek waar naar toe de bere­ke­ning uit­ge­voerd moet wor­den.

Als er uit onze obser­va­tie naar voren komt dat de stra­lings­warm­te meer dan 15 kW/m2 is, is er in de wer­ke­lij­ke situ­a­tie kans op brand­over­slag. Aan de hand van deze infor­ma­tie kun­nen we bepa­len wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn om de risico’s te beper­ken. Houd hier­bij reke­ning dat elk brand­com­par­ti­ment uniek is. Daar­naast gel­den er ook nog spe­ci­fie­ke eisen aan de bouw­ma­te­ri­a­len. 

Wie is ver­ant­woor­de­lijk?

Op grond van de Woning­wet is de eige­naar van het gebouw ver­plicht de nodi­ge zorg te dra­gen om gevaar voor gezond­heid of vei­lig­heid te voor­ko­men. Een onder­deel hier­van is brand­vei­lig­heid en het beper­ken van de kans op een over­slaan­de brand.  

Wil jij graag meer weten over brand­over­slag of wil je een brand­over­slag­be­re­ke­ning door ons laten maken? Neem dan con­tact met ons op en brand los!

Deel dit bericht op: