BVAN

Per 1 juli 2022 zijn rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht

Heb jij net als 76% van Neder­land al een rook­mel­der op alle ver­die­pin­gen en in de vlucht­rou­te van in jouw woning geïn­stal­leerd? Dan hoef je geen actie te onder­ne­men. Heb jij nog geen rook­mel­der in jouw vlucht­rou­te dan is dit arti­kel spe­ci­aal voor jou! De rege­ring heeft name­lijk beslo­ten dat van­af 1 juli 2022 rook­mel­ders ook in bestaan­de bouw ver­plicht wor­den. In dit arti­kel ver­tel­len we je meer over deze wet­ge­ving.

Nieuw­bouw

Deze ver­plich­ting bestaat al sinds 2003 voor nieuw­bouw­wo­nin­gen, maar vol­gens de nieu­we wet­ge­ving moet ook in bestaan­de wonin­gen op iede­re ver­die­ping een rook­mel­der han­gen. Dit geldt voor ver­blijfs­ruim­tes en beslo­ten ruim­tes waar een vlucht­rou­te door­heen gaat.

Advies brand­weer Neder­land

Brand­weer Neder­land en diver­se gemeen­ten plei­ten al lan­ge­re tijd voor het ver­plich­ten van rook­mel­ders in zowel nieuw­bouw als bestaan­de bouw. De rege­ring geeft met deze nieu­we wet­ge­ving gehoor aan dit advies en heeft ervoor geko­zen om huis­ei­ge­na­ren vol­doen­de tijd te geven om hun woning aan te pas­sen. Tevens wil de rege­ring voor­ko­men dat leve­ran­ciers geen rook­mel­ders kun­nen leve­ren, want door deze ver­plich­ting moe­ten er naar schat­ting mil­joe­nen nieu­we exem­pla­ren wor­den aan­ge­schaft.

Rook­mel­der instal­le­ren

Een rook­mel­der met een levens­duur van tien jaar kost inclu­sief bat­te­rij­en gemid­deld € 30,-, en het plaat­sen ervan neemt zo’n half­uur in beslag, zo blijkt uit onder­zoek. Huis­ei­ge­na­ren van bestaan­de wonin­gen zijn zelf ver­ant­woor­de­lijk voor het ophan­gen van rook­mel­ders die vol­doen aan de eisen én voor het ple­gen van onder­houd. Huur je de woning? Dan is de ver­huur­der ver­ant­woor­de­lijk voor het ophan­gen van vol­doen­de wer­ken­de rook­mel­ders. De huur­der is wél zelf ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd van de rook­mel­ders.

Deel dit bericht op: