BVAN

Brand­we­rend­heid bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties

Het kan las­tig zijn om de brand­vei­lig­heid van bestaan­de hou­ten pui­con­struc­ties te laten vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving. Aller­eerst bestaat een pui­con­struc­tie vaak uit een meer­de­re ele­men­ten en com­bi­na­ties van mate­ri­a­len in aller­lei afme­tin­gen, waar­door het bepa­len van de brand­we­rend­heid en rook­door­la­tend­heid erg inge­wik­keld is. Boven­dien is het eer­der regel­maat dan uit­zon­de­ring dat docu­men­ta­tie in de vorm van test­rap­por­ten niet te ach­ter­ha­len is of dat de infor­ma­tie niet meer up-to-date is. Geluk­kig is er een richt­lijn voor het beoor­de­len van de brand­we­rend­heid en rook­door­la­tend­heid van deze inge­wik­kel­de instruc­ties, waar­door ook een hou­ten pui­con­struc­tie kan vol­doen aan het Bouw­be­sluit 2012. Zo kun je met behulp van een sim­pe­le aan­pas­sing de pui behou­den, brand­vei­lig te werk gaan en kos­ten bespa­ren. In dit arti­kel ver­tel­len we je hier meer over.

Richt­lijn brand­we­rend­heid pui­con­struc­tie

Zoals eer­der genoemd is vaak de docu­men­ta­tie van hou­ten pui­con­struc­ties afwe­zig of is deze niet meer up-to-date. Je hebt bij­voor­beeld nieu­we slo­ten laten instal­le­ren of hebt het glas ver­van­gen. Met de richt­lijn brand­we­rend­heid pui­con­struc­ties reikt het Rijks­vast­goed­be­drijf een instru­ment voor het vast­stel­len van de kwa­li­teit van bestaan­de pui­con­struc­ties in bij­zon­de­re situ­a­ties. De richt­lijn is geen alter­na­tief voor het Bouw­be­sluit 2012, maar biedt wel uit­komst.

Cri­te­ria

Bij het beoor­de­len van de brand­vei­lig­heid van pui­con­struc­ties wordt geke­ken naar de mate van brand­we­rend­heid, de mate van rook­we­rend­heid en rook­door­la­tend­heid.

De beoor­de­ling mate van brand­we­rend­heid is altijd geba­seerd op NEN 6069 en de daar­in gede­fi­ni­eer­de cri­te­ria voor pui­con­struc­ties. De norm geeft metho­den voor de beproe­ving en klas­se­ring van de brand­we­rend­heid van bouw­de­len en bouw­pro­duc­ten in Neder­land.

De mate van rook­we­rend­heid wordt bepaald aan de hand van de NEN 6075. Deze norm geeft metho­den voor de bepa­ling van rook­weer­stand tus­sen diver­se ruim­tes. Toch mis­sen we de term ‘rook­door­la­tend­heid’ nog in dit ver­haal. Uit con­cept­ver­sies van de eerst­vol­gen­de wij­zi­ging van de bouw­re­gel­ge­ving blijkt dat deze van­af de ver­nieuw­de ver­sie aan­ge­stuurd zal wor­den door nati­o­na­le regel­ge­ving, maar dat er op dit moment niet veel over bekend is.

Beoor­de­ling ele­men­ten

Om een goed oor­deel te vel­len over de brand­we­rend­heid van een bestaan­de pui­c­on­tstruc­tie is het van belang om aller­eerst onder­zoek te doen op ele­ment­ni­veau. Het ver­schilt hier­bij per mate­ri­aal­soort en con­struc­tie­on­der­deel in wel­ke mate de toe­pas­sing en meer of min­der kri­tisch zijn Denk hier­bij aan hou­ten pane­len ver­sus begla­zing. De ele­men­ten waar­naar geke­ken wor­den zijn:

  1. Brand­we­rend­heid hou­ten kozij­nen — hier­bij wordt geke­ken naar de inbrand­snel­heid van het hout, het hout­soort en de mate­ri­aal­dicht­heid.
  1. Brand­we­rend­heid vlak­vul­ling – er wordt geke­ken naar welk type vlak­vul­ling toe­ge­past wordt. Indien gebruik gemaakt wordt van glas wordt geke­ken naar het type glas en de brand­we­rend­heid daar­van. Ook kan gebruik gemaakt wor­den van niet-trans­pa­ran­te vlak­vul­lin­gen, zoals spaan­plaat of mul­ti­plex. Ook hier­bij wordt geke­ken naar de inbrand­snel­heid, het mate­ri­aal­soort en de mate­ri­aal­dicht­heid.
  1. Deu­ren — hier­bij wordt geke­ken naar de dik­te van het deur­blad, de vlak­vul­ling in de deur, de ven­ti­la­tie­roos­ters en de rand­af­wer­king van de deur.
  1. Hang- en sluit­werk – brand­we­ren­de pui­con­struc­ties zijn in basis voor­zien van een insteek­slot. In prin­ci­pe kan elk meta­len insteek­slot wor­den toe­ge­past, met dien ver­stan­de dat de dag­schoot van mes­sing of staal is. Toch wordt dit wel mee­ge­no­men in de beoor­de­ling.

 

Indien een ele­ment niet vol­doet aan de eisen kan dit ver­van­gen wor­den om de com­ple­te con­struc­tie wel te laten vol­doen aan de wet- en regel­ge­ving. Zo cre­ëer je een brand­vei­li­ge woon‑, werk- of leer­om­ge­ving en bespaar je kos­ten. Wil je meer weten over hou­ten pui­con­struc­ties?

Neem dan con­tact met ons op.

Deel dit bericht op: