BVAN

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn?

Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw. In veel geval­len is het las­tig om te bepa­len hoe groot een com­par­ti­ment mag zijn. In de prak­tijk zien we dan ook dat veel bedrij­ven niet weten dat ze te maken heb­ben met een groot brand­com­par­ti­ment en dat zij naar aan­lei­ding van een inspec­tie een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge aan­vra­gen. In dit arti­kel ver­tel­len wij jou meer over de maxi­ma­le groot­te van een brand­com­par­ti­ment.

Een brand­com­par­ti­ment in het kort

Een brand­com­par­ti­ment is een deel van een gebouw dat wordt omringd door vloe­ren en muren die bescher­men tegen (het uit­brei­den van) brand en rook. Brand­com­par­ti­men­ten wor­den door de regel­ge­ving beperkt in hun opper­vlak­te. Dit is vast­ge­legd in het Bouw­be­sluit van 2012. Gro­te brand­com­par­ti­men­ten gaan over deze gren­zen heen en om deze brand­com­par­ti­men­ten toch te laten vol­doen aan wet- en regel­ge­ving is een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge ver­eist.

Wat is de maxi­ma­le groot­te van een com­par­ti­ment?

Voor de mees­te gebouw­func­ties is de maxi­ma­le opper­vlak­te voor moge­lij­ke brand­uit­brei­ding 1000 m². Ech­ter, heb­ben gebouw­func­ties, zoals logies en indu­strie, een ande­re maxi­ma­le opper­vlak­te. Je vindt de maxi­ma­le opper­vlak­te terug in het onder­staan­de over­zicht.

Gebruiks­func­tie

Nieuw­bouw (m2)

Bestaan­de bouw (m2)

Wonen

1000

2000

Bij­een­komst

1000

2000

Cel

1000

2000

Gezond­heids­zorg

1000

2000

Indu­strie

2500

3000

Kan­toor

1000

2000

Logies

500

1000

Onder­wijs

1000

3000

Sport

1000

3000

Win­kel

1000

2000

Ove­ri­ge func­ties

1000

3000

 

Gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge

Indien je te maken hebt met een groot brand­com­par­ti­ment is het van belang dat je een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge op laat stel­len. Dit kan aan de hand van NEN 6060 of NEN 6079. Hier­mee breng je in kaart aan wel­ke wet- en regel­ge­ving jij moet vol­doen en wel­ke aan­vul­len­de maat­re­ge­len je moet tref­fen.

Heb je te maken met een groot brand­com­par­ti­ment en wil jij de brand­vei­lig­heid van jouw gebouw naar een hoger niveau til­len? Dan hel­pen we je graag bij het maken van een vuur­last­be­re­ke­ning en het opstel­len van een gelijk­waar­dig­heids­rap­por­ta­ge.

Wil jij graag meer weten over hoe wij te werk gaan? Ga dan naar onze pagi­na over het inrich­ten van gro­te brand­com­par­ti­men­ten of neem con­tact met ons op!

Deel dit bericht op: