BVAN

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te

BVAN - Brandveiligheidsadvies Nederland

Ana­ly­se van vlucht­rou­tes: Het bepa­len van het maxi­ma­le aan­tal per­so­nen in een ruim­te Wilt u weten hoe­veel per­so­nen er vei­lig aan­we­zig kun­nen zijn in een kan­toor­pand, res­tau­rant, café of groot the­a­ter? Met behulp van een door­stroom­ca­pa­ci­teits­be­re­ke­ning bren­gen wij in kaart hoe­veel per­so­nen er brand­vei­lig gebruik kun­nen maken van uw gebouw/ruimte. In deze ana­ly­se wor­den diver­se […]

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen

Brand­vei­lig­heid voor zorg­in­stel­lin­gen Brand­vei­lig­heid bin­nen zorg­in­stan­ties is van groot belang. Pati­ën­ten zijn name­lijk in veel geval­len kwets­baar en kun­nen in het geval van een brand of een ande­re nood­si­tu­a­tie niet zelf­stan­dig vluch­ten. Het is daar­om van essen­ti­eel belang dat uw zorg­in­stan­tie vol­doet aan de wet­te­lijk eisen op het gebied van brand­vei­lig­heid en een beet­je meer! […]

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn?

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn? Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw. In veel geval­len is het las­tig om te bepa­len hoe groot een com­par­ti­ment mag zijn. In de prak­tijk zien we dan ook dat veel bedrij­ven niet […]

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Is een ontruimingsplan verplicht?

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een de ruim­te vei­lig en effi­ci­ënt kan ver­la­ten. Een goed ont­rui­mings­plan draagt hier­aan bij, maar is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Daar­over ver­tel­len wij je graag meer in deze […]