Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken

Inspec­tie brand­vei­lig­heid: De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken De 5 meest voor­ko­men­de gebre­ken tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid en hoe je ze oplost! Tij­dens een inspec­tie brand­vei­lig­heid ziet ons team van spe­ci­a­lis­ten vaak dezelf­de gebre­ken. Op het eer­ste oog lij­ken deze gebre­ken onschul­dig, maar bij een brand kun­nen ze gro­te gevol­gen heb­ben. In dit arti­kel laten wij […]

Wat houdt een PvE in?

Wat houdt een PvE in? Wat houdt een Pro­gram­ma van Eisen in? Wan­neer een brand­meld­in­stal­la­tie ver­plicht is in jouw gebouw is het auto­ma­tisch ook ver­plicht om een Pro­gram­ma van Eisen (PvE) op te stel­len. Dit gebeurt con­form NEN2535 of NEN2575 te gebeu­ren. Maar wat houdt een PvE in en waar moet je reke­ning mee hou­den. […]

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn?

Hoe groot mag een brand­com­par­ti­ment zijn? Met behulp van goed inge­rich­te brand­com­par­ti­men­ten zorg jij ervoor dat je de uit­brei­ding van een brand beperkt tot een gedeel­te van een gebouw. In veel geval­len is het las­tig om te bepa­len hoe groot een com­par­ti­ment mag zijn. In de prak­tijk zien we dan ook dat veel bedrij­ven niet […]

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht?

Is een ontruimingsplan verplicht?

Is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Op de werk­vloer of in een publie­ke ruim­te kan er wel­eens iets mis­gaan. Er kan bij­voor­beeld brand uit­bre­ken. Het is dan van belang dat ieder­een de ruim­te vei­lig en effi­ci­ënt kan ver­la­ten. Een goed ont­rui­mings­plan draagt hier­aan bij, maar is een ont­rui­mings­plan ver­plicht? Daar­over ver­tel­len wij je graag meer in deze […]