BVAN

Toets jouw bouw­plan­nen op brand­vei­lig­heid

Jij gaat je groot­ste droom rea­li­se­ren. Je bouwt een nieuw kan­toor­pand, plaatst een gro­te­re loods of breid jouw win­kel uit. Bij het bou­wen of ver­bou­wen van een gebouw is het van belang om de ont­werp­schet­sen te toet­sen op brand­vei­lig­heid. Dit doen wij aan de hand van een quicks­can. In dit arti­kel ver­tel­len we je meer over wat deze scan inhoudt en wat de voor­de­len zijn.

Wat is een quicks­can brand­vei­lig­heid?

Bij een quicks­can con­tro­le­ren we de ont­werp­schet­sen op brand­vei­lig­heid en kij­ken we of het toe­kom­sti­ge gebouw vol­doet aan de hui­di­ge wet- en regel­ge­ving. We let­ten hier­bij op brand­schei­din­gen, deu­ren die zelf­slui­tend uit­ge­voerd moe­ten wor­den en brandoverslagrisico’s. Daar­naast con­tro­le­ren we de vlucht­rou­tes, de vlucht­rou­te-aan­dui­ding en de dek­king van de blus­mid­de­len. Boven­dien kij­ken we welk type rook­de­tec­tie je nodig hebt en con­tro­le­ren we onder ande­re de toe­gan­ke­lijk­heid voor hulp­dien­sten.

Voor­de­len quicks­can

Door in een vroeg sta­di­um de teke­nin­gen te con­tro­le­ren, voor­kom je ver­ve­len­de ver­ras­sin­gen. Jij weet name­lijk pre­cies wel­ke maat­re­ge­len je moet tref­fen en hoe je deze moet ver­wer­ken in jouw ont­werp. De brand­vei­lig­heid van jouw gebouw is in de bouw­te­ke­nin­gen goed gewaar­borgd en je bespaart geld door­dat je dub­be­le kos­ten voor­komt.

Meer weten?

Wil jij graag meer weten over een quicks­can brand­vei­lig­heid? Ga dan naar onze pagi­na over bouw­plan­toet­sin­gen of neem dan con­tact met ons op.

Deel dit bericht op: